PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gumárenské suroviny a jejich zpracování - N112009
Anglický název: Elastomers and Rubber Compounding Materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M112003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The subject deals with history and significance of rubber industry, characteristic properties of rubbers and rubber compounding materials, chemical reactions occurring at rubber processing, structure of rubber and its changes due to aging and utilization of waste rubber. At the end, fundamentals of rubber compound formulation are discussed.
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (15.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

uvést základní vlastnosti kaučuků a pryží

popsat strukturu sítě vulkanizátu z fyzikálního a chemického hlediska

rozumět podstatě procesů plastikace kaučuku, vulkanizace kaučukové směsi, regenerace a recyklace pryže

orientovat se v používaných gumárenských surovinách, tj. kaučucích i přísadách, vysvětlit funkci těchto přísad a uvést příklady

ovládat základy skladby kaučukových směsí, navrhnout kaučuk vhodný pro konkrétní aplikaci

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Literatura -

R: Ducháček V.,Hrdlička Z.:Gumárenské suroviny a jejich zpracování,4.vydání.Vydavatelství VŠCHT,Praha 2009.ISBN 978-80-7080-713-2.

A: Kyselá G.,Hudec I.,Alexy P.:Výroba a spracovanie kaučukov a gumy.STU Bratislava,Bratislava 2010,ISBN 978-80-227-3324-3.

A: Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ.,1st and 2nd edition,New York,1964-1991,v současné době dostupná v elektronické podobě,4th edition,1999-2010,elektronická knihovna VŠCHT.

A: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley Verlag Gmbh, 7th edition,2010,elektronická knihovna VŠCHT.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (15.07.2013)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-713-2/

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-003/

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Kontrola studia formou 4 písemných testů v průběhu semestru. Zkouška se získá absolvováním minimálně 3 ze 4 testů zadaných během semestru s prospěchem minimálně dostatečným nebo závěrečným testem s prospěchem rovněž minimálně dostatečným a prokazatelnou znalostí látky charakterizované sylabem.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Sylabus -

1. Přírodní a syntetické kaučuky, vývoj gumárenského průmyslu.

2. Charakteristické vlastnosti kaučuku a pryže.

3. Chemické reakce při zpracování kaučuku.

4. Struktura pryže (ideálního a reálného vulkanizátu).

5. Chemické a fyzikální změny při exploataci a stárnutí pryže.

6. Regenerace a problematika využití odpadní pryže (recyklace).

7. Gumárenské chemikálie (vulkanizační a antidegradační systémy).

8. Plniva, promotory, změkčovadla a zvláštní přísady do kaučuků.

9. Hlavní druhy kaučuků a základy skladby kaučukových směsí.

10. Suché kaučuky pro všeobecné použití.

11. Suché kaučuky olejovzdorné.

12. Suché kaučuky teplovzdorné.

13. Termoplastické elastomery a kapalné kaučuky, tvrdá pryž.

14. Kaučukové latexy (na základě přírodního a syntetického kaučuku).

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Vstupní požadavky -

Vyžadované vstupní znalosti jsou: obecná, anorganická, organická a fyzikální chemie v rozsahu základních předmětů na VŠCHT, makromolekulární chemie, fyzika polymerů a metody charakterizace polymerních látek.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (13.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, Fyzika polymerů

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha