PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální polymery pro soudobé aplikace - N112011
Anglický název: Special polymers for modern applications
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M112005
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sysel Petr prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M112005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Jsou přednášeny metody přípravy, závislosti vlastností na struktuře a aplikační možnosti speciálních polymerů (viz sylaby předmětu). Návaznost na předmět Makromolekulární chemie.
Poslední úprava: Sysel Petr (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Formulovat požadavky na strukturu (chemické složení, morfologii) vybraných podskupin speciálních polymerů pro přiblížení se požadovaným vlastnostem

Navrhnout instrumentální metodiku pro charakterizaci vybraných podskupin speciálních polymerů a provést základní interpretaci získaných dat

Navrhnout postup zpracování vybraných podskupin speciálních polymerů s ohledem na zamýšlenou aplikaci

Poslední úprava: Sysel Petr (13.11.2012)
Literatura -

Z: Mleziva J.,Šňupárek J., Polymery, Sobotáles, 2000

D:Membránové procesy (Palatý Z., ed., Vysoká škola chemicko-technologická, Praha,2012,9788070808085

Poslední úprava: Sysel Petr (13.11.2012)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Poslední úprava: Sysel Petr (13.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Průběžná kontrola studia: dva písemné testy během semestru (každý 0-100 bodů), výsledek bude zohledněn při zkoušce. Zkouška písemná (0-100 bodů), při dosažení 74 a méně bodů je nutno zkoušku vykonat znovu. K vlastní zkoušce jsou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené látky.

Podmínky prokazatelné účasti: absolvování 2 písemných testů

Poslední úprava: Sysel Petr (13.11.2012)
Sylabus -

1. Konfrontace vlastností polymerů s anorganickými materiály. Důvody vývoje speciálních polymerů.

2. Řízení vlastností polymerů s vysokými užitnými vlastnostmi prostřednictvím jejich struktury. Dendrimery, vysoce větvené polymery.

3. Metodiky zkoumání a testování speciálních polymerů.

4. Termicky odolné polymery. Příprava, vlastnosti, využití.

5. Polymery se strukturou kapalných krystalů. Příprava, vlastnosti, využití. Mechanické charakteristiky.

6. Kompozitní materiály. Nanokompozity.

7. Vodivé polymery. Elektrovodivost. Luminiscence. Příprava, vlastnosti, využití.

8. Polymery jako dielektrika. Polymery s nízkou hodnotou relativní permitivity. Příprava, vlastnosti. Využití v (mikro)elektronice a elektrotechnice.

9. Interakce polymerů se zářením. Polymerní rezisty. Aplikace.

10. Vytváření polymerních vrstev o různé geometrii. Langmuir-Blodgett technika. Využití v praxi.

11. Polymery pro záznam a přenos informace. Polymery pro nelineární optiku.

12. Polymery pro separační technologie. Palivové články.

13. Inteligentní polymerní materiály. Předpokládané principy chování, potenciální využití.

14. Finanční a ekologické aspekty spojené s přípravou a užíváním speciálních polymerů. Informační zdroje o speciálních polymerech a práce s nimi.

Poslední úprava: Sysel Petr (13.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie

Poslední úprava: Sysel Petr (13.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha