PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru III - N112020
Anglický název: Specialized Laboratory III
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předdiplomní laboratoře orientované na problematiku diplomové práce, provedení polymerizací, příprava vzorků polymerů, jejich směsí apod. a hodnocení připravených materiálů pomocí dostupných metod. V laboratořích se klade důraz na získávání praktických dovednosti, hodnocení provádí vedoucí studenta.
Poslední úprava: Brožek Jiří (25.02.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Připravit polymerní materiály dle zadání

Zpracovat směsi polymerů s různými aditivy

Analyzovat připravané materiály

Poslední úprava: Brožek Jiří (14.11.2012)
Literatura -

Z: Maroušek V.: Návody pro laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 1997; ISBN 80-7080-287-1

Poslední úprava: Brožek Jiří (07.12.2012)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Poslední úprava: Brožek Jiří (10.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací. V případě neúčasti na laboratorní práci se student domluví o její náhradě s vedoucím. Při celkovém hodnocení studenta se klade hlavní důraz na praktické dovednosti.

Poslední úprava: Brožek Jiří (04.03.2009)
Sylabus -

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.

1. Organizace laboratoří oboru, bezpečnostní školení.

2. Termická analýza polymerů.

3. IČ spektrometrie.

4. Reometrie polymerů.

5. Rozměrově vylučovací chromatografie.

6. Techniky diplomové práce.

7. Techniky diplomové práce.

8. Techniky diplomové práce.

9. Techniky diplomové práce.

10. Techniky diplomové práce.

11. Techniky diplomové práce.

12. Techniky diplomové práce.

13. Techniky diplomové práce.

14. Techniky diplomové práce.

Poslední úprava: Brožek Jiří (25.02.2009)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie polymerů, Fyzika polymerů

Poslední úprava: Brožek Jiří (07.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha