PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Suroviny pro polymerní materiály - N112036
Anglický název: Crude for Polymeric Products
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 38 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se po definicích základních pojmů - surovin - polymerních materiálů - polymerů - přísad - polymerních směsí - zabývá klasifikací polymerů a přísad. Pojednává o elastomerech, kaučucích, pryžích, termoplastech a reaktoplastech. Dále pak o přísadách standardních - zpracovatelských, antidegradačních, síťovacích, ovlivňujících další fyzikální vlastnosti a přísadách zvláštních vedoucích ke specifickým vlastnostem polymerních materiálů.
Poslední úprava: DUCHACEV (06.02.2008)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v základních pojmech týkajících se polymerních materiálů.

mít přehled o základních typech komerčně zpracovávaných termoplastů, reaktoplastů a elastomerů a uvést jejich vlastnosti

navrhnout polymerní materiál vhodný ke konkrétní aplikaci

uvést jednotlivé druhy přísad do polymerů, účel jejich použití a znát jejich příklady

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Literatura -

R: Ducháček V.:POLYMERY - výroba,vlastnosti,zpracování,použití,3. vydání. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2011.ISBN 80-7080-617-6.

R: Mleziva J.,Šňupárek J.:POLYMERY - struktura, vlastnosti a použití,2. vydání.Sobotáles, Praha 2000.ISBN 80-85920-72-7.

A: Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ., 1st and 2nd edition,New York,1964-1991,v současné době dostupná v elektronické podobě,4th edition,1999-2010,elektronická knihovna VŠCHT.

A: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley Verlag Gmbh, 7th edition, 2010,elektronická knihovna VŠCHT.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (15.07.2013)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-003/

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Metody výuky -

Přednášky, kontrola průběžného studia čtyřmi testy.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Kontrola studia formou 4 písemných testů v průběhu semestru. Zkouška se získá absolvováním minimálně 3 ze 4 testů zadaných během semestru s prospěchem minimálně dostatečným nebo závěrečným testem s prospěchem rovněž minimálně dostatečným a prokazatelnou znalostí látky charakterizované sylabem.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Sylabus -

1. Základní pojmy, klasifikace surovin, světová spotřeba polymerů.

2. Polyolefiny (homo- a kopolymery ethenu, propenu a butenu).

3. Polyhalogenolefiny (polyvinylchlorid, fluoroplasty a fluoroelastomery).

4. Polydieny (homo- a kopolymery izoprenu, butadienu a chloroprenu).

5. Homo- a kopolymery styrenu, kyselin akrylové a methakrylové.

6. Polyestery, polyamidy a polyurethany.

7. Polyethery, polyacetaly, polyimidy, polyimidazoly, polysulfidy, polysulfony.

8. Fenoplasty, aminoplasty, polyepoxidy (epoxidové pryskyřice).

9. Polysiloxany (silikonové oleje, tmely, kaučuky a pryskyřice).

10. Plastikační činidla, zpracovatelské prostředky a tepelné stabilizátory.

11. Světelné stabilizátory, antioxidanty a antiozonanty.

12. Síťovací činidla, aktivátory a urychlovače síťování.

13. Plniva, vyztužovadla, změkčovadla, nadouvadla, opticky zjasňující činidla.

14. Prostředky antistatické, adhezní, snižující hořlavost a brusné.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Vstupní požadavky -

Obecná, anorganická, organická a fyzikální chemie v rozsahu základních předmětů bakalářského studia na VŠCHT Praha, makromolekulární chemie a fyzika polymerů.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, Metody charakterizace polymerních látek

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha