PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Polymery pro farmacii - N112040
Anglický název: Polymers in Pharmacy
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M112012
Garant: Brožek Jiří prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M112012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu je studium struktury a fyzikálních vlastností makromolekulárních látek. Pozornost je zaměřena na využití přírodních, modifikovaných přírodních a syntetických polymerních materiálů v rozmanitých farmaceutických aplikacích.
Poslední úprava: Brožek Jiří (26.02.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v základnáích typech syntetických a přírodních polymerů využitelných ve farmacii

Charakterizovat polymerní materiály

Navrhnout polymery pro formulaci lékových forem

Poslední úprava: Brožek Jiří (14.11.2012)
Literatura -

Z: Biopolymers for Medical and Pharmaceutical Applications, Volume 1, Steinbuckel A., Marchessault R.H., Wiley � VCH Verlag 2005; ISBN 978-3-527-31154-5

Z: Prokopová I.: Makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 2007; ISBN 80-7080-554-4

Poslední úprava: Brožek Jiří (14.11.2012)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Poslední úprava: Brožek Jiří (10.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Kontrola studia formou 3 písemných testů v průběhu semestru. Zkouška je písemná a ústní zohledňující výsledky testů a vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem.

Poslední úprava: Brožek Jiří (26.02.2009)
Sylabus -

1.Úvod, základní pojmy v oboru makromolekulární chemie, nomenklatura polymerů.

2.Struktura polymerů – konstituce, konfigurace a konformace makromolekul.

3.Molární hmotnost polymerů a její distribuce, základní metody stanovení průměrných molárních hmotností

polymerů.

4.Nadmolekulární struktura polymerů, termické vlastnosti polymerů.

5.Rozpustnost polymerů, polymerní gely, hydrogely.

6.Reologické chování polymerních systémů.

7.Hodnocení mechanických vlastností plastomerů a elastomerů.

8.Polymerní materiály ve farmaceutických aplikacích.

9.Farmaceutické obaly, typy obalových materiálů a jejich aplikační možnosti.

10.Biologicky rozložitelné polymery - přírodní, modifikované přírodní a syntetické.

11.Polymery jako farmaceutické pomocné látky.

12.Využití polymerů pro řízené uvolňování léčiv.

13.Polymerní materiály pro cílený transport a uvolňování léčiv.

14.Trendy vývoje využití polymerních materiálů ve farmacii.

Poslední úprava: Brožek Jiří (26.02.2009)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie, Fyzikální chemie

Poslední úprava: Brožek Jiří (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha