Polymerní membrány a jejich transportní charakteristiky - N112042
Anglický název: Polymer Membranes and Their Transport Characteristics
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sysel Petr prof. Ing. CSc.
Kosek Juraj prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (20.11.2012)
Cílem předmětu je pochopení souvislostí mezi strukturou polymerů, jejich základními vlastnostmi, zejména transportními a využitelnosti membrán na jejich bázi v separačních procesech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (20.11.2012)

Studenti budou umět:

1) Charakterizovat polymerní materiály používané pro přípravu membrán stran jejich přípravy a základních vlastností

2) Posoudit souvislost mezi strukturou (chemickým složením, morfologií) membrány a jejím potenciálním použitím pro danou separační techniku (postup)

3) Navrhnout postup přípravy membrány s danou geometrií a morfologií

Literatura -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (20.11.2012)

Z: Prokopová I., Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT, 2007

D: Membránové procesy (Palatý Z., ed.), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, 2012, 9788070808085

Studijní opory -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (20.11.2012)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Sylabus -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (20.11.2012)

1. Membránové materiály (polymery vs kovy, keramika)

2. Polymerní materiály pro přípravu membrán

3. Vztah složení a struktury polymerů k jejich transportním vlastnostem

4. Odolnost membránových polymerních materiálů

5. Příprava polymerních membrán

6. Vícekomponentní membrány na bázi polymerů

7. Polymerní membrány v praxi

8. Fyzikální morfologie hetero-fázových membrán

9. Mechanizmy transportu hmoty membránami - permeace a difuze

10. Metody pro charakterizaci transportních vlastností membrán

11 Vybrané membránové separační metody

12 Transport světla membránami a jeho charakterizace

13 Vliv povrchové modifikace na transport a další vlastnosti

14 Reálné aplikace membrán využívající transportní vlastnosti

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (20.11.2012)

Organická chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Průběžné a zápočtové testy 30