PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Elektronika - N126023
Anglický název: Electronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 18 / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Macháč Petr doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v mikroelektronice - vlastnosti jednoduchých elektronických prvků a struktur, integraci elektronických struktur, vývoj a přehled technologií v mikroelektronice společně se strukturami určenými pro obvody velmi vysoké integrace. Předmět je doplněn laboratorní výukou, kde budou studenti měřit základní parametry polovodičových součástek a jednoduchých integrovaných struktur.
Poslední úprava: MACHACP (28.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

Funkci základních elektronických prvků a struktur (diody, unipolární a bipolární tranzistory, prvky s kvantovými jevy).

Základní postupy a technologické operace včetně používaných materiálů vedoucí k tvorbě integrovaných obvodů.

Základní struktury a vlastnosti číslicových integrovaných obvodů.

Studenti budou umět změřit základní parametry jednoduchých elektronických prvků a struktur.

Poslední úprava: MACHACP (28.08.2013)
Literatura -

Z: Macháč P., Myslík V.: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT Praha 1988

Z: Macháč P.: Struktury a technologie mikroelektroniky II. Skriptum VŠCHT Praha, 1989

Z: Foit J., Hudec L.: Součástky moderní elektroniky. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996, ISBN 80-01-01409-6

D: Taur Y., Ning T.K.: Fundamentals of modern VLSI devices. Cambridge University Press 1998, ISBN 0 521 55959 6

Poslední úprava: MACHACP (28.08.2013)
Studijní opory -

http://www.learned.cz/userfiles/pdf/verejne-prednasky/josef.humlicek_0407.pdf

http://www.umel.feec.vutbr.cz/~szend/vyuka/mmte/MMTE_P.pdf

http://www.integrovaneobvody.euweb.cz/OdPohyblivosti.pdf

Poslední úprava: MACHACP (27.08.2013)
Sylabus -

1. Základy fyziky polovodičů.

2. Princip PN přechodu a Schottkyho přechodu.

3. Povrchové vlastnosti polovodičů, MIS struktura, MOSFET tranzistor.

4. Tranzistorový jev, bipolární tranzistor.

5. Polovodičové součástky pro velmi vysoké kmitočty.

6. Prvky s kvantovými jevy.

7. Integrovaný obvod, vývoj integrace, prvky integrovaných obvodů.

8. Analogové integrované obvody.

9. Bipolární číslicové integrované obvody.

10. Unipolární číslicové integrované obvody.

11. CCD obvody a hybridní integrované obvody.

12. Problematika integrovaných obvodů velmi vysoké integrace.

13. Materiálová základna moderní mikroelektroniky, otázka čistoty.

14. Spolehlivost mikroelektroniky.

V rámci laboratorní výuky budou studenti prakticky seznámeni s vlastnostmi jednoduchých elektronických prvků a struktur.

Poslední úprava: MACHACP (28.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Úvod do elektroniky

Technologie materiálů pro elektroniku

Poslední úprava: MACHACP (28.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 25
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha