PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilá chemická informatika - N143014
Anglický název: Advanced Chemical Informatics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M143001
Pro druh:  
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M143001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (15.02.2010)
Cílem předmětu je ukázat studentům pokročilé vlastnosti nejvýznamnějších chemických a vědeckých databází a umožnit jim využít je při práci na rešerši (teoretické části diplomové práce nebo semestrální práce). Součástí výuky jsou i základy práce s odbornou literaturou a psaní technické a odborné literatury.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (05.11.2012)

Studenti budou umět:

Zvládat pokročilé techniky hledání v chemických strukturních a reakčních databázích. Sestavovat složité dotazy v dalších odborných textových databázích

Zvládat základní návyky pro soustavnou výzkumnou práci a vytvoření obsahu odborného textu (diplomové práce)

Zvládat techniku psaní odborného textu - dodržovat pravidla pro úpravu odborného textu (sazba matematického a chemického textu, jazykové zvyklosti, chemické názvosloví)

Orientovat se ve způsobech ochrany duševního vlastnictví: autorském právu, patentové ochraně, ochranných známkách ad.

Literatura -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (10.11.2014)

z: Julakova, E., Rovnice, jednotky a veličiny - jak s nimi? Chem Listy 2005, 99 (4), 250-257. on-line

D: Coghill, A. M.; Garson, L. R.; American Chemical Society, The ACS style guide : effective communication of scientific information. 3rd ed.; Amer. Chemical Soc.: Washington, 2006; p xiv, 430, 978-0-8412-3999-9.

D: International Union of Pure and Applied Chemistry; Cohen, R., Quantities, units and symbols in physical chemistry. 3nd ed.; Royal Soc. of Chemistry: Cambridge, 2007, 978-0-85404-433-7.

d: McNaught, A. D.; Wilkinson, A.; Jenkins, A.; Nic, M.; Jirat, J.; Kosata, B., IUPAC Compendium of Chemical Terminology - the Gold Book. http://goldbook.iupac.org.

Studijní opory -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (26.01.2016)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=30

Metody výuky
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (15.02.2010)

Přednášky ukazující pokročilejší využívání odborných chemických databází, práci s literaturou a zásady tvorby technické a odborné literatury. Současně samostatná práce studentů na projektu.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (26.04.2010)

hodnocení:

  • 50 % písemka
  • 50 % samostatný projekt

Sylabus -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (05.11.2012)

1. Pojmy v on-line systémech. Logika. Proximitní operátory. Aplikace v konkrétních databázích

2. SciFinder

3. Reprezentace chemických struktur, formáty, teorie grafů

4. Hledání struktur a reakcí v databázích SciFinder a Reaxys

5. Zapsané DV (patentu, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky)

6. Charakter vědecké práce, Práce s vědeckými informacemi, Open Access, Biobliografické databáze

7. Rešeršní metody. Referenční manažery. Scientometrie. Jak na diplomovou práci

8. Pokročilá práce s referenčním manažerem

9. Školní dílo - autorské právo, struktura

10. Sazba rovnic, vzorců, jednotek, chemické názvosloví. Sazba tabulek, obrázků, výčtů, textu

11. Odborná sazba

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ143 (05.11.2012)

Chemická informatika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha