PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy muzeologie - N148042
Anglický název: Fundamentals of Museology
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 32 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Každý pátek 10.00-11.50, polsuchárna B7
Garant: Zaoral Roman PhDr.
Je záměnnost pro: B148032
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz podává přehled historického vývoje a současných trendů v muzeologii v oblasti ochrany, evidence a využití sbírek, muzejní legislativy a muzejního managementu. Seznamuje se zásadami osvětové a vědecké práce v muzeu a s přípravou výstav a expozic. Součástí kurzu jsou exkurze do vybraných muzejních konzervačních a restaurátorských dílen. Studenti se budou umět orientovat ve všech oblastech muzejní práce.
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

tudenti budou umět

 historický vývoj a současné trendy v muzeologii v oblasti ochrany, evidence a využití sbírek, muzejní legislativy a muzejního managementu.

 zásady osvětové a vědecké práce v muzeu a s přípravou výstav a expozic.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z:Waidacher, F.: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava 1999

Z.Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997

Z.Stránský, Z.: Muzeologie - úvod do studia. Brno 1995

D:Rydlová, E.: Zkušenosti ze stáže v muzeu Victoria & Albert v Londýně (se zaměřením na sklo a keramiku). In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. Technické muzeum v Brně, Brno 1999, s. 131-134.

D:Šimčík, A.: Počátky odborné konzervace železných artefaktů v muzeích v českých zemích. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis VI., Opava 2003, s. 81 - 92,

D:Střeštíková, M.- Šimčík, A.: Dokument z Vantaa - Evropská politika preventivní konzervace. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Brno 2003, s. 49- 53

D:Konzervátor - restaurátor: profesní kodex. In: Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky, Metodický list. Brno 1995, s. 73 - 76.

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. účast na přednáškách

2. prezentace profilu vybraného muzea (referát)

3. příprava ke zkoušce - znalost v rozsahu základní literatury

1. attendance to the course

2. paper presentation

3. exam preparation

Poslední úprava: ZAORALR (26.09.2013)
Sylabus -
 • Systém muzeologie, terminologie.
 • Dějiny muzejního fenoménu.
 • Současné trendy v muzeologii, významná mezinárodní sdružení.
 • Teoretická muzeologie a muzejní praxe.
 • Principy muzejní selekce. Muzeálie, substitut.
 • Muzejní dokumentace. Zásady vedení konzervátorské dokumentace.
 • Teorie muzejní tezaurace - muzejní sbírka.
 • Muzeum jako komunikační médium - relace k vědě a veřejnosti.
 • Teorie prezentace. Muzejní komunikace.
 • Metodika muzejní prezentace, muzejní mobiliář.
 • Muzeum jako instituce. Muzejní management.
 • Systém muzejnictví v České republice, Asociace muzeí a galerií.
 • Vývoj muzejní konzervace.
 • Současné trendy v muzejní konzervaci.

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N148004 a N148039

Poslední úprava: ZAORALR (26.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 47
3 / 3 82 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha