PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř oboru - N148054
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M148005
Pro druh:  
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M148005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)
Studenti absolvují vybrané laboratorní práce na Ústavu chemické technologie restaurování památek, Ústavu skla a keramiky a Ústavu kovů a korozního inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

umět pokročilé laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů

provést zadané experimentální práce

vyhodnotit získaná data

sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol

Literatura -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

Z: Viz. jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

Studijní materiály k laboratorním cvičením u jednotlivých vyučujících.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce je nutné si vyzvednout nejpozději den předem u vyučujícího. Bez znalosti návodu (bude ověřeno ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce) nebude moci student konkrétní laboratorní práci absolvovat.

8. Protokol je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka. Vyučující je povinen nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu seznámit studenta s hodnocením laboratorní práce, případně zodpovědět dotazy týkající hodnocení.

9. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

10. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)

Laboratoř oboru zahrnuje následující práce:

 • Koroze působením makročlánků
 • Atomová emisní spektrometrie a elektronová mikroskopie
 • Redukce korozních produktů stříbra a mědi
 • Difúze vody v laku
 • Termická analýza keramických a sklářských surovin
 • Měření indexu lomu skla
 • Anorganická pojiva
 • Světelná mikroskopie - úvod
 • Světelná mikroskopie - nástěnná malba, omítka
 • Identifikace pigmentů
 • Světelná mikroskopie - identifikace textilních vláken

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha