PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt I - N148060
Anglický název: Laboratory project I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M148008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)
Předmět Laboratorní projekt I je určen pro vypracování semestrální práce A. Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce, které nemusí přímo souviset s budoucí diplomovou prací. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů na ústavu a jsou koncipovány pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači a ústně obhajuje na semináři v rámci laboratoří před pracovníky a studenty ústavu. Studenti vypracují laboratorní projekt na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky a Ústav kovů a korozního inženýrství, a to na takové téma, které doplní jejich znalosti o dalších materiálech památkových objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

Studenti budou umět:

Provést literární rešerši k danému tématu

Naplánovat a realizovat experimentální práce podle zadání projektu.

Samostatně vyhodnotit experimentální data.

Prezentovat výsledky práce.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

Z Literatura dle literární rešerše.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Materiály u vyučujícího

Metody výuky
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

Studenti vypracují laboratorní projekt I na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky a Ústav kovů a korozního inženýrství, a to na takové téma, které doplní jejich znalosti o dalších materiálech památkových objektů, jiných než na které se ve svém studiu zaměřují (stavební materiály, sklo a keramika, kovové materiály, organické materiály). Laboratorní projekt I slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností, schopnosti vyhledávání a propojení informací, k zdokonalování se v samostatné práci a ve vyhodnocování získaných výsledků.

Náplní laboratoního projektu může být:

• zpracování technologického návrhu pro konzervování či restaurování objektů kulturního dědictví (sbírkového předmětu, archeologického nálezu, stavební památky apod.) včetně potřebného průzkumu daného objektu. Předpokládá se rovněž experimentální ověření některých částí návrhu, případně vybraných vlastností navrhovaných materiálů či postupů (stability apod.),

• studium a aplikace metod a prostředků konzervace materiálů s využitím analytických metod při průzkumu památek.

Předmět je zakončen seminářem všech studentů během nějž prezentují výsledky své práce práce před pracovníky výše uvedených ústavů a jsou ověřovány jejich znalosti během diskuse.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

Literární rešerše na zadané téma

Návrh experimentu

Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

Realizace experimentálních prací

Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce

Sepsání semestrální práce

Obhajoba semestrální práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student odevzdat zprávu, která bude mít běžné součásti jako má bakalářská a diplomová práce (úvod, teoretická část, experimentální čast, atd.) v rozsahu min cca 15 stran textu a powerpointovou prezentaci. Výsledky své práce pak musí prezantovat na konci semestru během semináře v délce cca 5-7 min. Studenti ve zprávě uvádějí studijní program, eventuelně ústav, na kterém práci vypracovali. Zpráva bude doplněna o Prohlášení, obdobné jako v bakalářské práci. Student bude hodnocen nas základě přístupu k práci, zpracování výsledků a kvality předložené zpávy, prezentace výsledků a diskuse k práci.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Obhajoba individuálního projektu 2 56
Práce na individuálním projektu 4.6 130
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 37
Obhajoba individuálního projektu 33
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha