PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Laboratorní projekt II - N148064
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M148010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností a schopnosti propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření.
Poslední úprava: TAJ148 (10.09.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět speciální laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů (dle zaměření studenta) a budou umět samostatně pracovat na zadaném projektu.

Poslední úprava: Novák Michal (15.08.2013)
Literatura -

Z: Dle zadání jednotlivých prací a doporučení vyučujícího.

Poslední úprava: Novák Michal (15.08.2013)
Studijní opory -

Studijní materiály u jednotlivých vyučujících.

Poslední úprava: Novák Michal (15.08.2013)
Metody výuky

Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností, schopnosti vyhledávání a propojení informací, k zdokonalování se v samostatné práci a ve vyhodnocování získaných výsledků. Z části může být Laboratorní projekt II využit i jako přípravná fáze pro zpracování vlastní diplomové práce, např. urychlené stárnutí papíru, expozice kovů v modelovém korozním prostředí, hodnocení mikrostruktury historické keramiky, studium vlastnosti skelných materiálů.

Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření (stavební materiály, sklo a keramika, kovové materiály, organické materiály).

Náplní laboratoního projektu II může být:

• zpracování technologického návrhu pro konzervování či restaurování objektů kulturního dědictví (sbírkového předmětu, archeologického nálezu, stavební památky apod.) včetně potřebného průzkumu daného objektu. Předpokládá se rovněž experimentální ověření některých částí návrhu, případně vybraných vlastností navrhovaných materiálů či postupů (stability apod.),

• studium a aplikace metod a prostředků konzervace materiálů s využitím analytických metod při průzkumu památek.

Předmět je zakončen seminářem všech studentů během nějž prezentují výsledky své práce práce před pracovníky výše uvedených ústavů a jsou ověřovány jejich znalosti během diskuse.

Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)
Sylabus -

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce

7. Sepsání semestrální práce

8. Obhajoba semestrální práce

Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Laboratorní projekt I

Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1.1 32
Práce na individuálním projektu 5.9 164
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 37
Obhajoba individuálního projektu 33
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha