PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dějiny odívání - N148067
Anglický název: History of clothing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2010 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Garant: Czumalová Petra Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (02.10.2013)
Předmět studenty seznamuje s historickým vývojem oděvů a jejich doplňků. Ta to znalost může restaurátorovi pomoci k volbě správného restaurátorského zásahu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (02.10.2013)

Studenti budou umět:

 analyzovat etapy vývoje oděvní tvorby

 určit a zdůvodnit na základě stylových charakteristik časovou a stylovou příslušnost oděvní tvorby k historické etapě

 analyzovat tvorbu jednotlivých umělců a salonů

 charakterizovat materiály, výzdobu, typologii a užití v oděvní tvorbě

 orientovat se v ikonografických a literárních pramenech

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (02.10.2013)

Z:BAUDOT, F.: Móda století. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2001. ISBN 80-7202-943-6

Z:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Barok a rokoko. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-144-1

Z:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Doba turnýry a secese. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-148-4

Z:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Od "zlatých dvacátých" po Diora. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 ISBN 80-7106-149-6

Z:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Od empíru k druhému rokoku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-147-6

Z:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Renesance. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-143-3

Z:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Starověk. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-145-X

Z:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Středověk. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-146-8

D:MACKENZIEOVÁ, M.: Jak chápat módu. Praha: Slovart 2010. ISBN 978-80-7391-399-1

D:KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M.: Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia, 1966.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (02.10.2013)

Materiály u vyučujícího

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: TAJ148 (07.09.2012)

Úkoly:

Zpracování definitivního textu písemné práce podle postupu dohodnutého s vyučujícím. Odevzdání práce nejpozději týden před zkušebním termínem, na nějž se posluchač hlásí.

Hodnocení:

Ústní zkouška zahrnuje jednak rozpravu nad odevzdanou seminární prací, jednak ověření orientace v daném období.

Proporce: Seminární práce: 40%

Ústní zkouška: 40%

Účast v diskusi: 20%

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (02.10.2013)

1. Úvod do estetiky odívání. Fenomén stylu a módy. Funkce oděvu. Vztah výtvarného umění a módy.

2. Starověk: Egypt, Mezopotámie - oděv, doplňky, obuv.

3. Starověk: Řecko, Etrurie, Řím.

3. Raný středověk: Byzanc, předrománské a románské období.

4. Gotika: diferenciace oděvu, typologie.

5. Gotika: dílenská praxe, výzdoba.

6. Renesance.

7. Baroko.

8. Rokoko.

9. 19. století: typologie, výzdoba.

10. 19. století: časopisy, salony a obchodní domy.

11. Přelom 19. a 20. století: secese.

12. 20. století: vliv jednotlivých směrů na módu. Módní tvůrci a salony. Proměny módních linií.

13. Oděvní tvorba jako samostatná umělecká disciplina.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (16.09.2016)

Materiály památkových objektů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.8 22
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha