PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř oboru technologie restaurování II - N150010
Anglický název: Laboratory of conservation technology II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B148040
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratoř oboru slouží k prohloubení přírodovědných a materiálových znalostí. Podle předložených zadání prací student samostatně provede laboratorní práci a vypracuje protokol o provedené laboratorní práci.
Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

provést zadané experimentální práce

vyhodnotit získaná data

sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol

umět základní laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z: Viz. jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Studijní opory -

Studijní materiály k laboratorním cvičením u jednotlivých vyučujících.

Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce je nutné si vyzvednout nejpozději den předem u vyučujícího. Bez znalosti návodu (bude ověřeno ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce) nebude moci student konkrétní laboratorní práci absolvovat.

8. Protokol je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka. Vyučující je povinen nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu seznámit studenta s hodnocením laboratorní práce, případně zodpovědět dotazy týkající hodnocení.

9. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

10. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Sylabus -

Laboratoř oboru technologie restaurování II zahrnuje následující práce:

 • Metalografie
 • Stanovení korozní rychlosti
 • Elektrolytické vylučování mědi
 • Termická analýza
 • Termická analýza a mikrostruktura nízkopálené keramiky
 • Měření velikosti částic
 • Tavení skla
 • Spektrofotometrická analýza roztoku
 • Sítová analýza plniv
 • Stanovení ve vodě rozpustných solí
 • Stavební materiály - konsolidace ponorem za atmosférického tlaku a sníženého tlaku
 • Literární rešerše
Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Studijní prerekvizity -

N150006 Laboratoř oboru technologie restaurování I

Poslední úprava: Novák Michal (30.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha