PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce oboru technologie restaurování - N150012
Anglický název: Restoration Technology: Semester Work III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Doubravová Kateřina Ing. Ph.D. (23.02.2009)
Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností a schopnosti propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

Studenti budou umět:

Provést literární rešerši k danému tématu

Naplánovat a realizovat experimentální práce podle zadání projektu.

Samostatně vyhodnotit experimentální data.

Sepsat a prezentovat výsledky práce.

Literatura -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (07.08.2013)

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

D:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

Z: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/index.html

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/312

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/313

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/38

http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske/mpo

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: TAJ148 (10.09.2009)

1. semestrální práce je povinná, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. v případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

3. pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

4. omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech.

5. laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

6. zápočet ze semestrální práce je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje vlastní experimentální práci, včas odevzdá celkovou zprávu a úspěšně tuto práci prezentuje formou krátké přednášky.

7. Zápočty zapisuje pracovník pověřený vedením předmětu Semestrální práce oboru technologie restaurování na tom pracovišti, na kterém student podle svého zaměření pracoval. Hodnocení:

Hodnocení odborné úrovně práce v tištěné popř. v elektronické podobě

Hodnocení prezentace v Power Pointu

Známka je průměrem těchto dílčích hodnocení

K získání klasifikovaného zápočtu je potřeba (tříletý i čtyřletý obor):

1x svázaný výtisk semestrální práce, obrázky vždy vloženy v textu.

1x semestrální práce zpráva ve Wordu v elektronické podobě (CD)

1x prezentace v Power Pointu

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (08.02.2008)

Náplní semestrální práce je v závislosti na zaměření studenta:

Zpracování technologického návrhu pro konzervování či restaurování objektů kulturního dědictví (sbírkového předmětu, archeologického nálezu, stavební památky) včetně kompletního průzkumu daného objektu, příp. ověření návrhu při vlastní konzervaci zadaného objektu a vypracování konzervátorské zprávy.

Semestrální práce může být doplněna experimentální studií aplikovaných materiálů (jejich vlastností, stability apod.)

Náplň semestrální práce je analogická náplni bakalářské práce. Semestrální práce slouží také k prohlubování technologických znalostí, laboratorních dovedností i schopnosti práce s literaturou a případně i k seznámení s řemeslnými technikami. Semestrální práce vede studenta ke spolupráci s humanitně vzdělanými pracovníky, restaurátory, případně i dalšími odborníky.

Příklady okruhů pro zadání semestrálních prací:

• Průzkum a technologický návrh pro restaurování středověkých rukopisů.

• Technologický návrh pro odstranění nevhodného adheziva z historických textilií.

• Průzkum a technologický návrh pro obnovu historických stavebních objektů.

• Průzkum a návrh konzervace historického krovu.

• Konzervace objektů z vodou nasyceného dřeva.

• Konzervace archeologických kovů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ148 (21.09.2009)

Pro zapsání tohoto předmětu musí mít student zápočet z předmětů N150006, N150010 a N150005.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

Chemické výpočty

Materiály památkových objektů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 5 140
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 33
Obhajoba individuálního projektu 34
Protokoly z individuálních projektů 33

 
VŠCHT Praha