PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů - N150014
Anglický název: Chemistry and Technology of Materials: Laboratory
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní Laboratoře oboru Chemie a technologie materiálů je osvojení základních technik přípravy a zpracování materiálů, měření jejich mechanických, fyzikálních a chemických vlastností.
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Laboratorně připravit různé druhy materiálů.

Změřit základní mechanické vlastnosti materiálů.

Změřit důležité fyzikální vlastnosti materiálů.

Změřit korozní odolnost materiálů.

Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
Literatura -

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

Z: Maroušek V., Návody pro laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT, Praha, 1997, 8070802871

Z: Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988

Z: Valenta L., Keramická příručka,Silikátový svaz, Praha, 2007, 9788086821467

D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/index.htm

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/index.htm

http://www.vscht.cz/ipl/materialy.html

http://www.vscht.cz/ach/vyuka

Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací. V případě neúčasti na laboratorní práci se student domluví o její náhradě s vedoucím. Při celkovém hodnocení studenta se klade hlavní důraz na praktické dovednosti.

Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
Sylabus -

Laboratoře oboru chemie a technologie materiálů vykonávají studenti na ústavech, kde se přihlásili k bakalářské práci. Laboratorní práce zahrnují:

Chemické a fyzikálně-chemické metody přípravy materiálů.

Měření základních mechanických vlastností (pevnost, tvrdost) materiálů.

Stanovení základních fyzikálních (elektrických, magnetických, optických a tepelných) vlastností materiálů.

Měření chemické odolnosti materiálů v různých prostředích.

Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Organická chemie I

Úvod do studia materiálů

Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 80
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha