PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru Chemie a materiály ve forenzní analýze - N150027
Anglický název: Chemistry and materials in forensic analysis: Laboratory
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B150001
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
V předmětu Laboratoř oboru se studenti prakticky seznámi s analýzou všech typů materiálů - kovových, polymerních, skelných a keramických. Získají dovednosti v oblasti chemické a strukturní analýzy materiálů, v oblasti analýzy jejich mechanických a korozních vlastností.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)

Studenti budou umět:

Změřit a vyhodnotit základní mechanické, tepelné a korozní vlastnosti materiálů.

Stanovit chemické složení materiálů pomocí různých analytických metod.

Popsat strukturu materiálů a vyhodnotit přítomnost defektů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvicením z korozního inženýrtsví a chemické

metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holecek S., Franek A.: Návody k laboratorním cvicením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

Studijní opory -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

http://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Sylabus -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

1.Metalografie

2.Mechanické vlastnosti kovů - zkouška v tahu, tvrdost a fraktografie

3.Nedestruktivní defektoskopie

4.Elektronová mikroskopie a chemická mikroanalýza

5.Termická analýza keramických materialů a surovin

6.Měření pórovitosti různých typů keramik

7.Mechanické vlastnosti polymerů

8.SEC/GPC stanovení molární hmotností polymerů

9.DSC Termické vlastnosti polymerů

10.Sorpce I

11.Sorpce II.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět Laboratoř anorganické chemie I (N101003).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Úvod do studia materiálů

Laboratoř anorganické chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha