PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy spalovacích procesů - N215002
Anglický název: Fundamentals of Combustion Processes
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (19.11.2012)
Předmět umožní vysvětlit základní chemismus radikálových spalovacích (oxidačních) reakcí. Na příkladech je dokumentován vliv podmínek teplota, tlak, koncentrace) na intenzitu a rychlost spalovacích reakcí a vznik různých meziproduktů a produktů, včetně zdravotně škodlivých látek. Formou praktických výpočtů jsou studenti seznámeni se základní hmotnostní bilancí spalovacích reakcí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

Studenti budou umět:

Vysvětlit základní chemismus radikálových spalovacích reakcí.

Vysvětlit základní fyzikálně-chemické aspekty ovlivňující procesy spalování plynných, kapalných a pevných látek.

Vysvětlit základní principy vzniku škodlivin vznikajících při spalovacích procesech (NOx, SOx, PM).

Prakticky použít základní hmotnostní bilanci spalovacích procesů.

Literatura -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (26.08.2013)

Z: Rédr M., Příhoda M.: Základy tepelné techniky, SNTL, 1991.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (26.08.2013)

Pospíšil M.: Základy spalovacích procesů, interní učební texty poskytované studentům v elektronické formě

Sylabus -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (29.08.2013)

1. Úvod do problematiky - definice pojmů. Základy chemické kinetiky a rovnováhy (opakování). Vliv teploty a tlaku na reakční rovnováhu.

2. Obecný mechanismus spalovacích reakcí - radikálový průběh. Chemismus spalování směsi H2-O2 - p/T diagram průběhu reakce, zákl. schéma řetězové reakce.

3. Chemismus spalování směsi H2-O2 (dokončení) - I. až III. limit expoze. Chemismus spalování směsi CO-O2 - p/T diagram průběhu reakce, vliv přítomnosti vody.

4. Chemismus spalování uhlovodíků I - produkty spalování, p/T diagram průběhu reakce, přehled základních reakcí.

5. Chemismus spalování uhlovodíků II - cykly řetězových reakcí, rozkladné a kondenzační reakce, nízko- a vysokoteplotní spalován.

6. Stechiometrické výpočty - hmotnostní a objemové spalování, výpočet průměrného složení paliva, energetická bilance, výpočet výhřevnosti paliva, výpočet teploty spalin.

7. Základní fyzikálně-chemické aspekty spalovacího procesu - šíření plamene, typ spalování, zápalná teplota a meze zápalnosti, spalovací rychlost, stabilita plamene.

8. Příprava směsi palivo/vzduch - mísení plynných a kapalných paliv se vzduchem, klasifikace hořáků, schéma olejového kotle a olejového hospodářství.

9. Spalování tuhého paliva - homogenní a heterogenní spalování, spalování ve vrstvě, spalování práškového paliva. Emise tuhých látek - zdroje, redukce emisí tuhých látek.

10. Emise NOx - teorie vzniku a mechanismus tvorby, redukce emisí NOx. Emise S látek - mech. oxidace S látek, redukce emisí SOx. Emisní limity pro stac. zdroje.

11. Spalovací motory - základní rozdělení spalovacích motorů, činnost spalovacího motoru. Emise ze spal. motorů - tvorba emisí škodlivin, emisní limity.

12. Katalyzátory pro motorová vozidla - struktura katalyzátoru, základní fyzikální a chemické děje, účinnost katalyzátorů.

13. Spalování odpadů - kapalné a tuhé odpady, schéma spalovny, minimalizace tvorby škodlivin.

14. Závěrečné opakování a shrnutí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Průběžné a zápočtové testy 25

 
VŠCHT Praha