PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie ropy I - N215008
Anglický název: Petroleum Technology I
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M215001
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Blažek Josef doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M215001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (23.09.2019)
Studenti jsou seznámeni se vznikem ropy, jejími zásobami, spotřebou, těžbou, dopravou a skladováním. Navazuje složení ropy, její předúprava a atmosférická a vakuová destilace. Dále je probírán chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenace uhlovodíkových a neuhlovodíkových ropných komponent, reformování a izomerace benzinů, výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů a základových olejů. Prezentovány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Pozornost je věnována rovněž ekologickým aspektům probíraných technologií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (23.09.2019)

Studenti budou umět:

Vznik ropy, její těžbu, dopravu a skladování, složení ropy a ropných frakcí.

Chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenační rafinace ropných frakcí a zbytků.

Úpravu vlastností benzinových frakcí pomocí reformování a izomerace, výrobu benzinových frakcí pomocí alkylace a polymerace.

Principy těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory a jejich vlastnosti.

Varianty jednotlivých technologií, vyráběné produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty.

Literatura -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (23.09.2019)

Z: Gary J.H., Handwerk G.E.: Petroleum Refining, Technology and Economics, 3rd edition, Marcel Dekker, New York, USA, 1994, ISBN 0-8247-9157-6

D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip , Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (23.09.2019)

Blažek J.: Technologie ropy I, elektronické interní učební texty

Sylabus -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (23.09.2019)

1. Původ a vznik ropy, její zásoby a spotřeba, zásoby a spotřeba ostatních fosilních paliv

2. Vyhledávání ropných ložisek, těžba ropy

3. Zásoby, produkce, spotřeba, cena, doprava a skladování ropy, ropa v České republice

4. Chemické a frakční složení ropy, uhlovodíkové a neuhlovodíkové komponenty ropy, klasifikace rop

5. Odsolení ropy, atmosférická a vakuová destilace ropy

6. Termické krakování vysokovroucích ropných frakcí (chemizmus, reakce uhlovodíků a heterosloučenin, standardní termické krakování, visbreaking, koksování, vlastnosti produktů)

7. Katalytické krakování vysokovroucích ropných frakcí (chemizmus, procesy dle typu reaktoru, vlastnosti produktů, úprava suroviny pro FCC)

8. Katalytické hydrokrakování vysokovroucích ropných frakcí (chemizmus, procesy dle suroviny a typu reaktoru, vlastnosti produktů)

9. Hydrogenační rafinace ropných frakcí, odstraňování merkaptanů, dearomatizace, výroba vodíku, izolace kyselých plynů, zpracování sulfanu na síru

10. Reformování a izomerace benzinů (chemizmus, procesy dle typu reaktoru, vlastnosti produktů), izomerace butanu

11. Výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů (chemizmus, procesy dle typu katalyzátoru, vlastnosti produktů)

12. Výroba základových olejů (chemizmus, deasfaltizace, rafinace, odparafinování, dorafinace, vlastnosti produktů, výroba polyalfaolefinů)

13. Typy rafinerií, komplexita rafinerií, zpracování ropy v České republice

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (23.09.2019)

Organická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha