PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie ropy II - N215009
Anglický název: Petroleum Technology II
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 31 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA
Je záměnnost pro: M215002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SEBORG (26.05.2014)
Předmět navazuje na předmět Technologie ropy I. Studenti jsou seznámeni s chemismem dalších rafinérských procesů a to katalytického reformování a izomerace benzinových frakcí a výroby benzinových složek alkylací a polymerací. Probírány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, reakční podmínky, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Další část je věnována jednotlivým ropným produktům, jejich vlastnostem a využití. Studenti jsou seznámeni také s problematikou biopaliv a dalších alternativních paliv. Je uveden význam této problematiky, výroba biopaliv, jejich vlastnosti a využití jako pohonných hmot v dopravě.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ215 (10.11.2015)

Studenti budou znát:

Procesy hydrogenační rafinace jednotlivých ropných produktů.

Chemismus katalytického reformování a izomerace benzinových frakcí a výroby benzinových složek alkylací a polymerací. Principy těchto technologií, jejich ekologické aspekty a vývojové trendy, používané katalyzátory a vyráběné produkty.

Vlastnosti jednotlivých vyráběných ropných produktů a jejich využití. Problematiku biopaliv a dalších alternativních paliv a jejich využití jako pohonných hmot v dopravě.

Literatura -
Poslední úprava: SEBORG (27.05.2014)

Z: Gary J.H., Handwerk G.E.: Petroleum Refining, Technology and Economics, 3rd edition, Marcel Dekker, New York, USA, 1994, ISBN 0-8247-9157-6

D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip, Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

Studijní opory -
Poslední úprava: SEBORG (27.05.2014)

Šebor G.: Technologie ropy II, elektronické interní učební texty

Sylabus -
Poslední úprava: SEBORG (26.05.2014)

1. Hydrogenační rafinace jednotlivých ropných produktů, procesy-dokončení

2. Katalytické reformování, význam, chemismus, katalyzátory, typy procesů, charakteristika reformátu

3. Izomerace lehkého benzinu, význam, chemismus, katalyzátory, procesy, reakční podmínky, vlastnosti produktu

4. Výroba benzinových komponent alkylací a polymerací, význam, chemismus, katalyzátory, procesy, reakční podmínky, vlastnosti produktů

5. Zpracování plynných frakcí, dělení, využití, izolace kyselých plynů a výroba síry

6. Automobilové benziny, požadavky na kvalitu automobilových benzinů, biosložky v motorových palivech, základní pojmy

7. Bioethanol, biobutanol a ethery, jejich výroba a využití v automobilových benzinech

8. Výroba leteckých paliv a motorové nafty, požadavky na jejich kvalitu, výroba bionafty resterifikací rostlinných olejů, její vlastnosti a využití

9. Výroba syntetické bionafty hydrodeoxygenací rostlinných olejů, FT syntéza, využití dimethyletheru jako pohonné hmoty, plynná paliva

10. Výroba minerálních olejů, klasická a hydrogenační rafinace vakuových destilátů, porovnání obou variant

11. Odparafinování a odasfaltování vakuových destilátů,

12. Přísady do mazacích olejů klasifikace mazacích olejů a použití

13. Plastická maziva, výroba, vlastnosti a použití, topné oleje, výroba, vlastnosti a použití

14. Výroba asfaltů, typy asfaltů, jejich vlastnosti a použití

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SEBORG (26.05.2014)

Technologie ropy I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha