PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analýza uhlovodíků a životní prostředí - N215020
Anglický název: Hydrocarbon Analysis and Environment
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)
Předmět poskytne studentům podrobné informace o praktických aspektech využití instrumentálních metod pro analýzu uhlovodíků a dalších organických heterosloučenin ve složkách životního prostředí (ovzduší, voda, půda). Pozornost je věnován jak separačním (GC, LC), tak i spektrálním (MS, FTIR, UV) analytickým metodám. Na praktických příkladech jsou vysvětleny způsoby odběrů vzorků, jejich úpravy a zkoncentrování a finální analýzy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (21.08.2013)

Studenti budou znát postupy analýzy uhlovodíků a jejich směsí v životním prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ215 (28.08.2013)

D: Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group Series, Vol. 1: Analysis of Petroleum Hydrocarbons in Environmental Media, March 1998, Amherst Scientific Publishers, ISBN 1-884-940-14-5

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ215 (28.08.2013)

Pospíšil M., Janda V., Víden I.: Analýza uhlovodíků a životní prostředí. Interní učební texty poskytované studentům v elektronické formě. http://cesmina.vscht.cz/trp/

Sylabus -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (27.08.2013)

1. Základní rozdělení uhlovodíků a organických látek z hlediska vlivů na životní prostředí.

2. Záchyt a vzorkování uhlovodíků a organických látek z ovzduší a dalších plynných médií - filtrace, adsorpce, absorpce, chemisorpce, kanystrové systémy.

3. Izolace uhlovodíků a organických látek z vodných vzorků, půdy a pevných materiálů - extrakce, SPME,"head space" analýza.

4. Kapalinová chromatografie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, metodické postupy.

5. Plynová chromatografie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, metodické postupy.

6. Hmotnostní spektrometrie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, základní interpretace MS spekter.

7. Infračervená spektrometrie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, základní interpretace FTIR spekter.

8. UV/VIS a flurescenční spektrometrie v analýze uhlovodíků - instrumentace, pracovní podmínky, základní interpretace UV a flurescenčních spekter.

9. Praktické aspekty kvalitativní a kvantitativní analýzy - identifikace složek v komplexních uhlovodíkových vzorcích, kalibrace odezvy detektoru pro stanovení kvantity, validace výsledků, chyba stanovení.

10. Požadavky na stopovou a ultrastopovou analýzu uhlovodíků v životním prostředí - instrumentace, manipulace se vzorky a jejich zpracování, přesnost a spolehlivost stanovení.

11. Těkavé uhlovodíky a organické látky v emisích a ovzduší - základní legislativa, analytické postupy, praktické příklady analýz.

12. Uhlovodíky a organické látky ve vodných vzorcích - základní legislativa, analytické postupy, praktické příklady analýz.

13. Stanovení polyaromatických uhlovodíků v životním prostředí - základní legislativa, analytické postupy, praktické příklady analýz.

14. Ropná kontaminace půdy a pevných materiálů - základní legislativa, analytické postupy, praktické příklady analýz, odhad stáří kontaminantu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (27.08.2013)

Organická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Průběžné a zápočtové testy 25

 
VŠCHT Praha