PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ropné produkty a životní prostředí - N215021
Anglický název: Environment and Petrolueum Products
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M215012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základního zpracování ropy a na charakterizaci nejvýznamnějších ropných produktů (motorová paliva, mazací a topné oleje, asfalty). Studenti jsou seznámeni jak s užitnými vlastnostmi ropných produktů, tak i s bezpečnostními a environmentálními aspekty jejich výroby, distribuce a používání. Součástí předmětu je i základní přehled alternativních motorových paliv a alternativních paliv pro energetické využití.
Poslední úprava: Šimáček Pavel (21.06.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základy zpracování ropy a výrobu nejvýznamnějších ropných produktů.

Orientovat se v problematice motorových paliv, mazacích olejů a dalších ropných produktů a v možnostech jejich částečného nebo úplného nahrazení či doplnění alternativními produkty.

Analyzovat vlivy výroby, distribuce a používání ropných produktů na životní prostředí a orientovat se v opatřeních používaných pro snížení negativních environmentálních dopadů.

Poslední úprava: Šimáček Pavel (21.06.2013)
Literatura -

Z: Blažek J., Rábl V.: Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT Praha 2006, ISBN 80-7080-619-2.

D: Guibet J.C.: Fuels and engines, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0751-3.

D: Matějovský V: Automobilová paliva. Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-0350-5.

Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)
Studijní opory -

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách ústavu.

Poslední úprava: Šimáček Pavel (21.06.2013)
Sylabus -

1. Zdroje fosilních paliv (výskyt, těžba, zásoby, spotřeba).

2. Základy zpracování ropy, terminologie a základní charakteristika primárních ropných produktů.

3. Termické a katalytické procesy zpracování ropy.

4. Výroba a vlastnosti automobilových benzínů.

5. Výroba a vlastnosti motorových naft.

6. Plynná paliva v dopravě.

7. Biopaliva pro dopravu a energetiku.

8. Emise z dopravy (regulované a neregulované složky emisí, katalyzátory výfukových plynů, měření emisí)

9. Distribuce automobilových paliv (doprava, skladování, likvidace úniků).

10. Čerpací stanice pohonných hmot.

11. Výroba, vlastnosti a distribuce leteckých paliv.

12. Základy výroby mazacích olejů, regenerace upotřebených mazacích olejů.

13. Použití, vlastnosti a biodegradabilita mazacích olejů.

14. Asfalty a topné oleje.

Poslední úprava: Šimáček Pavel (21.06.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Šimáček Pavel (21.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha