PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu - N216001
Anglický název: Safety and reliability in the power engineering and the other industry
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 32 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Berka Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M216019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit posluchače s chápáním a vnímáním rizik ve vztahu k technickým a technologickým procesům. Předmět je zaměřen především na chemické a energetické výrobny (s důrazem na zařízení využívající jadernou energii) a rizika a nebezpečí s nimi spojená. V neposlední řadě předmět rozvíjí samostatnou práci studentů, prezentační schopnosti, seznamuje studenty s novými trendy v oboru.
Poslední úprava: Berka Jan (16.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • rozlišit pojmy nebezpečí, riziko, ohrožení
  • znát rozdíly mezi rizikem a vnímání rizika
  • odhadnout rizika a úskalí energetických a chemických výrob
  • modelovat jednoduché rizikové situace pomocí volně šiřitelného počítačového software
  • základy hodnocení bezpečnosti, životnosti, spolehlivosti energetických a chemických výrob
  • pracovat samostatně i ve skupinách a prezentovat své myšlenky před publikem
Poslední úprava: Berka Jan (18.02.2016)
Literatura -

Z: interní studijní materiály, prezentace předmětu promítané na přednáškách, ISBN: 0-00-00000

D: J. Bečvář a kol: Jaderné elektrárny, SNTL, ISBN: 04-237-81

D: Ľ. Jelemenský, J. Labovský, Z. Labovská, J. Markoš: Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov,Slovenská technická univerzita v Bratislave 2011, ISBN: 0-00-00000

D: Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar: Chemical Process Safety - Fundamentals with Applications, ISBN: 0-13-018176-5

D: Z. Kříž: Vznik a historie státního dozoru nad jadernou bezpečností Československé komise pro atomovou energii (1970-1992), Zsolt Staník, Praha 2012, ISBN: 978-80-904045-4-0

D: B. Heřmanský, I. Štoll: Energie pro 21. století, ČVUT 1992, ISBN: 80-01-00817-7

Poslední úprava: Berka Jan (16.01.2018)
Studijní opory -

www.sciencedirect.com

http://www.osti.gov/bridge/

www.enpedie.cz

http://www.world-nuclear.org/

http://www.epa.gov/OEM/content/cameo/aloha.htm

Poslední úprava: Berka Jan (17.05.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Student musí získat nejméně 50 % bodů z průběžných aktivit - průběžných testů, skupinové práce během výuky, referátů, účast na odborných seminářích, exkurzí, atd. Zároveň je třeba, aby buď v průběhu výuky přednesl krátký referát na zvolené téma odsouhlasené vyučujícím a nebo do do 31.12. příslušného roku, ve kterém proběhla výuka (v případě, že je předmět vyučován v zimním semestru) a nebo do 30.6. příslušného roku (probíhá-li výuka v letním semestru), vypracoval v dostatečné kvalitě samostatný projekt. Instrukce k vypracování projektu jsou studentům předány během výuky. Referát a projekt jsou splněny v případě, že jsou hodnoceny min. 25 body (z max. 50).

Poslední úprava: Berka Jan (26.01.2018)
Sylabus -

1. Význam hodnocení rizika, základní pojmy, historie a budoucnost HRTP

2. Základy toxikologie

3. Technologie a jejich rizika spojená s výrobou energie, specifické požadavky a rizika spojená s využitím jaderné energie

4. Technologie a rizika pokročilých spojená s výrobnami energie nové generace,a dalších energetických zdrojů (mimo jiné i CCS technologie a další)

5. Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti, rizika spojená s využitím zdrojů ionizujícího záření

6. Problematika a hodnocení rizik spojených s výrobou a přepracováním paliv a produkcí RAO

7. Závažné průmyslové havárie, havárie s únikem radioaktivity do životního prostředí

8. Exkurze do areálu ÚJV Řež a.s. na jaderná a jiná experimentální zařízení zaměřená na hodnocení rizik, bezpečnosti a spolehlivosti energetických provozů

9. Modelování úniku toxických a hořlavých látek, simulace následků výbuchu a hoření pomocí programu ALOHA

10. Vliv kvality teplonosných médií v energetice na bazpečnost a spolehlivost provozu, úprava teplonosných médií - zejména úprava vody pro využití v jaderné energetice

11. Hodnocení základních mechanických vlastností konstrukčních materiálů

12. Deterministické a pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti

13. Hodnocení poruch a nehod energetických a dalších průmyslových zařízení

14. Prezentace studentů a expertů z oboru na vybraná témata z okruhu HRTP, plynárenství energetika, doprava a s ní spojená rizika, aj., práce ve skupinách, tréning prezentačních dovedností studentů

Poslední úprava: Berka Jan (24.10.2016)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N403011, splněn předmět N413002 a ovládat klíčové znalosti z předmětu N218004

Budou vyžadovány základní znalosti z oboru energetiky (účinnost, energetické cykly, typy energetických výroben, atd.) dále základní vlastnosti z oblasti koroze a hodnocení vlastností kovových materiálů

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (19.08.2016)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství A, Fyzikální chemie A

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (01.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student musí získat nejméně 50 % bodů z průběžných aktivit - malých průběžných testů, skupinové práce během výuky, referátů, účast na odborných seminářích, exkurzí, atd. Zároveň je třeba, aby buď v průběhu výuky přednesl krátký referát na zvolené téma odsouhlasené vyučujícím, a nebo do do 31.12. příslušného roku, ve kterém proběhla výuka (v případě, že je předmět vyučován v zimním semestru) a nebo do 30.6. příslušného roku (probíhá-li výuka v letním semestru),, vypracoval v dostatečné kvalitě samostatný projekt. Zadání a instrukce k vypracování projektu jsou studentům předány v průběhu výuky. Referát a (nebo) projekt jsou splněny v případě, že jsou hodnoceny min. 25 body (z max. 50). V případě, že není splněno výše uvedené, je na studentovi, aby situaci řešil s garantem předmětu individuálně a dohodl ses ním na dalším postupu.

Poslední úprava: Berka Jan (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 8
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.2 6
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 5
Protokoly z individuálních projektů 30
Průběžné a zápočtové testy 35

 
VŠCHT Praha