PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemie ovzduší - N216007
Anglický název: Atmospheric Chemistry
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staf Marek Ing. Ph.D.
Záměnnost : S216007
Je záměnnost pro: B216002, S216007, AB216002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá problematikou složení zemské atmosféry a především fyzikálně-chemickými pochody, jež v ní probíhají. V úvodní přednášce jsou studenti seznámeni se stratifikací atmosféry, vlastnostmi a významem jednotlivých vrstev, jakož i s chronostratigrafickou historií Země a její atmosféry. Dále jsou posluchači seznámeni s technickou a legislativní problematikou zřizování a provozu informačních systémů pro oblast životního prostředí a ovzduší. Tematicky je náplň předmětu rozdělena do tří vzájemně navazujících okruhů. První okruh se zabývá více fyzikálními ději v atmosféře. Je diskutována cirkulace atmosféry, hlavní síly pohybu vzduchových mas, tvorba, význam a druhy oblačnosti. Druhý tematický okruh je zaměřen na mechanismy nejdůležitějších atmosférických reakcí a jejich specifičnost. Z reakcí jsou uvedeny zásadní příklady fotochemických, acidobazických a jaderných atmosférických reakcí. Jsou prezentovány procesy především troposférické, ale též stratosférické. Samostatně jsou posluchačům prezentovány reakce troposférického pozadí v denní i noční fázi. Zvláštní pozornost je věnována reakcím hydroxylového, hydroperoxylového a nitrátového radikálu. Třetí tematický okruh se zabývá antropogenním působením na ovzduší. Je představeno rozdělení polutantů dle různých kritérií a u hlavních skupin jsou ukázány důsledky jejich emisí, mechanismus jejich působení i zániku v atmosféře. Separátní přednáška je věnována skleníkovým plynům a problematice tvorby smogu.
Poslední úprava: Staf Marek (05.09.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: typy organických polutantů včetně chemických struktur, reakční mechanismy organické chemie, orientují se v meteorologii zejména s ohledem na stavy zhoršených podmínek pro rozptyl škodlivin a především budou seznámeni se všemi druhy nejdůležitějších atmosférických pochodů vedoucích k likvidaci polutantů. Nedílnou součástí je i znalost informačních systémů a v současnosti platné legislativy v České republice, která se dotýká všech druhů ovzduší, tedy emisí, imisí, vnitřního a pracovního prostředí.

Poslední úprava: Staf Marek (15.08.2018)
Literatura -

Z: I. Víden: Chemie ovzduší,skripta VŠCHT Praha, 2005, ISBN 80-7080-571-4

D:

1. G. W. vanLoon, S. J. Duffy: Environmental Chemistry A Global Perspective, Oxford University Press, 2011,

ISBN 978-0-19-922886-7

2. S. E. Manahan: Environmental Chemistry, 8th edition, CRC Press, 2005, ISBN 1-56670-633-5

3. F. R. Spellman: The Science of Air,CRC Press,2009, ISBN 978-1-4200-7532-8

4. Knudsen, H., Rasmussen, N. (eds.). Particulate Matter: Sources, Emission Rates and Health Effects, 1st ed.; Nova Science Publishers,

Inc., New York, 2012, ISBN: 978-1-61470-948-0.

5. Tomita, A. (ed.). Emissions Reduction: NOx/SOx Suppression, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., Oxford, 2001, ISBN: 978-0080440897.

6. Demidov, S., Bonnet, J. (eds.). Traffic Related Air Pollution and Internal Combustion Engines, 1st ed.; Nova Science Publishers,

Inc., New York, 2009, ISBN: 978-1-60741-145-1.

7. Gomes, J., F., P. (ed.). Carbon Dioxide Capture and Sequestration An Integrated Overview of Available Technologies, 1st ed.; Nova

Science Publishers, Inc., New York, 2013, ISBN: 978-1-62257-187-1.

8. Cheremisionoff, N., P. Handbook of Air Pollution Prevention and Control, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., New York, 2002, ISBN: 0-

7506-7499-7.

9. Seinfeld, J., H., Pandis, S., N. Atmosphere Chemistry and Physics, 2nd ed.; John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2006, ISBN: 978-0-

471-72018-8.

Poslední úprava: Staf Marek (25.01.2018)
Studijní opory -

http://global.oup.com/uk/orc/chemistry/vanloon3e/

http://www.sigmaaldrich.com/customer-service/reach.html

Poslední úprava: Víden Ivan (26.06.2013)
Sylabus -

1. Ovzduší jako základní složka životního prostředí

2. Informační systémy

3. Legislativa v ochraně ovzduší v ČR, významné mezinárodní dohody

4. Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry

5. Přenos energie v atmosféře

6. Pohyb atmosférických hmot - meteorologie - počasí

7. Základní reakce v atmosféře, homogenní a heterogenní reakce

8. Chemické a fotochemické reakce v atmosféře, ionty a radikály, acidobázické reakce

9. Chemie troposférického pozadí, hydroxylový radikál, hydroperoxylový radikál

10. Reakce troposférického pozadí

11. Reakce vybraných polutantů

12. Chemie tvorby smogů

13. Skleníkový efekt

14. Chemie stratosférického ničení ozonové vrstvy

Poslední úprava: Staf Marek (15.08.2018)
Studijní prerekvizity -

Anorganická chemie I

Organická chemie I

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je složení zkoušky, sestávající z písemného testu a verbálního prokázání znalostí jednoho tématu náhodně vygenerovaného ze seznamu. V testu musí být dosaženo alespoň 50 % správných odpovědí. Rovněž vylosované téma sestává z podotázek, z nichž musí být zodpovězeno správně alespoň 50 %.

Poslední úprava: Staf Marek (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.6 18
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.4 10
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha