PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Plynárenství - N216009
Anglický název: Gas industry
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M216006
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M216006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na chemické a energetické využití zemního plynu. Studenti jsou zde seznamování se složení zemních plynů, jeho vznikem, těžbou a úpravou tak, aby mohl být transportován na velké vzdálenosti, resp. uskladňován v podzemních zásobnících a využíván jako chemická a energetická surovina.
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.07.2015)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyložit současné teorie vzniku zemního plynu

Podmínky jejich těžby a záměnnosti

Posoudit potřebnou úpravu surových zemních plynů před jejich transportem a distribucí

Základní technologie chemického využití zemních plynů

Poslední úprava: TAJ216 (29.07.2013)
Literatura -

Z: Kidnay A. J. a kol.: Fundamentals of natural gas processing, CRC Press, 2011.

Z: Mokhatab S. a kol.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Gulf Professional Publishing, 2015.

D: Wang X., Economides M.: Advanced Natural Gas Engineering, Gulf Publishing Company, 2009.

D: Kolektiv; Plynárenská příručka; GAS s.r.o., Praha 1997

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.07.2015)
Studijní opory -

Ulmanova encyklopedie průmyslové chemie

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Edice GAS s.r.o. Praha, časopisy Plyn, Energetika, All for Power

Poslední úprava: TAJ216 (20.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod. Teorie vzniku zemního plynu, migrace a akumulace

2. Těžba zemního plynu

3. Úprava zemního plynu na kvalitu přepravní soustavy

4. Nekonvenční zdroje zemního plynu

5. Zkapalněný zemní plyn

6. Stavové a transportní vlastnosti plynů

7. Výpočet kompresibilitního faktoru

8. Kvalitativní měření zemního plynu na předávacích stanicích

9. Kvantitativní měření zemního plynu na předávacích stanicích

10. Odorizace zemního plynu

11. Přeměna zemního plynu na kapalné uhlovodíky

12. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - výroba syntézního plynu

13. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - přímé využití zemního plynu

14. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - nepřímé využití zemního plynu

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (03.01.2016)
Studijní prerekvizity -

Energetika

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (13.08.2015)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro úspěšné zakončení předmětu musí student u ústní zkoušky odpovědět alespoň 50 % otázek správně.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Ústní zkouška 95

 
VŠCHT Praha