PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kvalita ovzduší a její kontrola - N216027
Anglický název: Atmosphere Quality and Its Monitoring
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2013)
Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2013)

Studenti budou umět:

znát základní pravidla monitoringu kvality ovzduší

analyzovat vzorky venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší

vyjadřovat složení plynných směsí

Literatura -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2013)

D: Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7

Z: Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6

D: Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X

D: A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

přednášky uvedené S:\Skácel\Kvalita ovzduší a její kontrola

National Emission Standards for Hazardeuous Air Pollutants (NESHAPS)

publikované v Federal Register pod názvem Title 40, Part 61, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 61)

New Source Performance Standards (NSPS) publikované v Federal Register

pod názvem Title 40, Part 60, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 60)

Metody výuky
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2013)

přednášky

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2013)

strukturovaná písemná zkouška

ústní zkouška přednášené látky

Sylabus -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2013)

1. Systém sledování kvality ovzduší v České republice (ISKO, AIM, staniční síť)

2. Venkovní, vnitřní a pracovní ovzduší - charakteristiky, sledované veličiny a legislativa

3. Vzorkovací trať pro kontinuální měření (on-line), postupy odběru vzorku (off-line) pro venkovní ovzduší

4. Postupy odběru vzorků vnitřního a pracovního ovzduší

5. Analýza oxidů uhlíku

6. Analýza oxidů dusíku

7. Analýza oxidu siřičitého

8. Analýza ozonu

9. Analýza těkavých organických látek

10. Analýza aerosolových částic

11. Analýza toxických kovů

12. Analýza persistentních organických znečišťujících látek

13. Výpočty v analýze ovzduší

14. Dálková detekce

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2013)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N216006, N402002 a N403011

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (07.11.2013)

Analytická chemie I, Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha