PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy analytiky ovzduší - N216030
Anglický název: Principles of Atmosphere Analytics
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB216006, B216006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.07.2013)
Cílem předmětu je získání základních znalostí oboru kvality ovzduší. Předmět zahrnuje popis faktorů ovlivňujících kvalitu ovzduší, přehled hlavních znečišťujících látek , obecná pravidla monitoringu a způsoby prezentace jeho výsledků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (29.07.2013)

Studenti budou umět:

popsat faktory ovlivňující kvalitu venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší

popsat systém monitoringu kvality venkovního ovzduší

popsat zdroje odpadních plynů

vyjadřovat složení plynných směsí

Literatura -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (30.07.2013)

D: Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7

Z: Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6

D: Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X

Z: A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (30.07.2013)

přednášky uvedené S:\Skácel\Základy analytiky ovzduší

National Emission Standards for Hazardeuous Air Pollutants (NESHAPS)

publikované v Federal Register pod názvem Title 40, Part 61, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 61)

New Source Performance Standards (NSPS) publikované v Federal Register pod názvem Title 40, Part 60, uvedené v Code of Federal Regulations (40 CFR 60)

Sylabus -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

1. Charakteristiky jednotlivých druhů ovzduší

2. Faktory ovlivňující stav ovzduší

3. Anthropogenní a přirozené zdroje znečišťujících látek

4. Legislativní a technické požadavky na kvalitu ovzduší

5. Základní termodynamické veličiny ovlivňujících stav ovzduší

6. Měření termodynamických veličin ovlivňujících stav ovzduší

7. Základy instrumentace vzorkování a úpravy vzorků plynných směsí a aerosolů

8. Problematika vnitřního ovzduší

9. Problematika pracovního ovzduší

10. Manuální a instrumentální metody stanovení látek vázaných na aerosolové částice

11. Metody stanovení anorganických znečišťujících látek při měření kvality ovzduší

12. Metody stanovení organických znečišťujících látek při měření kvality ovzduší

13. Kontinuální monitoring stacionárních zdrojů emisí a ověřování výsledků

14. Dálková detekce znečišťujících látek a použití biodindikátorů pro hodnocení kvality ovzduší

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Obecná a anorganická chemie I, Fyzikální chemie A

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

úspěšné složení ústní i písemné části zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha