Decentralizované zpracování odpadních vod - N217004
Anglický název: Decentralised Treatment and Reuse of Wastewater
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/bartacej/DZOV.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB217004, B217004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je objasnit princip a perspektivy decentralizovaného čištění odpadních vod. To se stává alternativou takzvaného centralizovaného čištění odpadních vod v klasických čistírnách odpadních vod, které v řadě případů není optimální z pohledu ekonomického i ekologického. Základní ideou decentralizovaného čištění odpadních vod je netradiční zacházení s odpadní vodou jako s cennou surovinou, kterou je optimální využít a zpracovat na místě jejího vzniku. Náplň předmětu je zaměřena na malé čistírny odpadních vod, přírodní procesy čištění odpadních vod, možnosti segregace odpadních vod (včetně v domácnostech), závlahy, produkci bioplynu z malých zdrojů odpadních vod apod.
Poslední úprava: Bartáček Jan (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • samostatně posoudit výhody a nevýhody aplikace decentralizovaných systémů v konkrétních případech navrhování zpracování odpadních vod.
  • aplikovat principy různých způsobů nakládání s OV a navrhnout jejich technické provedení tak aby vyhovovala legislativním požadavkům.
Poslední úprava: Bartáček Jan (02.07.2013)
Literatura -

D:Lens P.,Zeeman G.,Lettinga G.,Decentralised Sanitation and Reuse,IWA Publishing,2001,19002222477

Poslední úprava: TAJ217 (16.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov

Poslední úprava: Bartáček Jan (01.07.2013)
Sylabus -

1. Úvod

2. Systémy nakládání s odpadními vodami: od historie k současnosti

3. Zadání tématu projektu

4. Charakteristika odpadních vod

5. Separace různých typů odpadních vod

6. Cenné látky v odpadních vodách

7. Rizika DZOV

8. Technologie: Low-tech systémy, historie

9. Technologie: Domovní čistírny

10. Technologie: Využití anaerobních systémů

11. Technologie: Laguny a přírodní systémy

12. Legislativní aspekty DZOV

13. Příklady realizací

14. Obhajoba projektu

Poslední úprava: Bartáček Jan (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Základy ochrany životního prostředí, Biochemie I

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 50