PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Water Management in Smart Cities - AB217004
Anglický název: Water Management in Smart Cities
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/bartacej/DZOV.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : B217004, N217004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je objasnit princip a perspektivy decentralizovaného čištění odpadních vod. To se stává alternativou takzvaného centralizovaného čištění odpadních vod v klasických čistírnách odpadních vod, které v řadě případů není optimální z pohledu ekonomického i ekologického. Základní ideou decentralizovaného čištění odpadních vod je netradiční zacházení s odpadní vodou jako s cennou surovinou, kterou je optimální využít a zpracovat na místě jejího vzniku. Náplň předmětu je zaměřena na malé čistírny odpadních vod, přírodní procesy čištění odpadních vod, možnosti segregace odpadních vod (včetně v domácnostech), závlahy, produkci bioplynu z malých zdrojů odpadních vod apod.
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • samostatně posoudit výhody a nevýhody aplikace decentralizovaných systémů v konkrétních případech navrhování zpracování odpadních vod.
  • aplikovat principy různých způsobů nakládání s OV a navrhnout jejich technické provedení tak aby vyhovovala legislativním požadavkům.
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Literatura -

D:Lens P.,Zeeman G.,Lettinga G.,Decentralised Sanitation and Reuse,IWA Publishing,2001,19002222477

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Sylabus -

1. Úvod

2. Systémy nakládání s odpadními vodami: od historie k současnosti

3. Zadání tématu projektu

4. Charakteristika odpadních vod

5. Separace různých typů odpadních vod

6. Cenné látky v odpadních vodách

7. Rizika DZOV

8. Technologie: Low-tech systémy, historie

9. Technologie: Domovní čistírny

10. Technologie: Využití anaerobních systémů

11. Technologie: Laguny a přírodní systémy

12. Legislativní aspekty DZOV

13. Příklady realizací

14. Obhajoba projektu

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Bindzar Jan (19.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Obhajoba individuálního projektu

Poslední úprava: Bindzar Jan (12.12.2023)
 
VŠCHT Praha