PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úprava vody - N217008
Anglický název: Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:84 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AB217006, B217006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (15.11.2012)
Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Pozornost je soustředěna i na jímání vodních zdrojů, dopravu a akumulaci vody pitné. Jsou uvedeny základní technologické procesy, včetně speciálních metod používaných především pro úpravu podzemních vod. Neoddělitelnou součástí je hygienické zabezpečení pitné vody. Nemalá pozornost je soustředěna i na separaci a zahušťování suspenzí, včetně návrhů zařízení, ve kterých uvedené procesy probíhají.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (03.07.2013)

Studenti budou umět:

Základní způsoby jímání vodních zdrojů a základní technologické způsoby používané při výrobě pitné vody.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ217 (05.08.2013)

Z:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha1999,8070803487.

D:MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005, 2003024156

D:Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,0750678763

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ217 (05.08.2013)

http://web.vscht.cz/strnadon/UPRAVAVODY/

Sylabus -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

1. Požadavky na jakost pitné vody

2. Znečišťující látky v podzemních vodách, jímání podzemních vod

3. Složení povrchových vod a jejich jímání

4. Potřeba a doprava pitné vody

5. Úprava podzemních vod

6. Vápenato-uhličitanová rovnováha, agresivní účinky vody

7. Odkyselování, odželezování a odmanganování vod

8. Úprava povrchových vod

9. Koagulace, čiřiče, střední rychlostní gradient

10. Míchání suspenzí a míchací zařízení

11. Filtrace vody, druhy filtrů

12. Sedimentace a zahušťování suspenzí a kalů

13. Speciální postupy úpravy vody včetně membránových procesů

14. Desinfekce pitné vody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (03.07.2013)

ŽÁDNÉ

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (17.01.2018)

Zkouška se vykonává pouze písemnou formou na konci semestru.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha