PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výpočty biologických čistíren odpadních vod - N217010
Anglický název: Design of Biological Wastewater Treatment Plants
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Pečenka Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M217004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (13.11.2012)
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti, které potřebují pro technologické hodnocení biologické čistírny odpadních vod a pro návrh jednotlivých stupňů technologické linky čistírny odpadních vod s důrazem na biologický stupeň.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Studenti budou umět:

Získat potřebná data pro návrh technologické linky komunální čistírny odpadních vod

Použít platné normy při návrhu a výpočtu jednotlivých stupňů technologické linky ČOV

Z technologického hlediska zhodnotit návrh biologické linky ČOV

Literatura -
Poslední úprava: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (26.07.2013)

Z:Jeníček P.:Výpočty v technologii vody II,Vydavatelství VŠCHT Praha,1999,8070803444

D:Vesilind A.P.:Wastewater treatment plant design,IWA Publishing,2003,1843390523

Studijní opory -
Poslední úprava: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (26.07.2013)

http://web.vscht.cz/pecenkam/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (06.05.2014)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Podmínkou účasti na zápočtovém testu je zpracování a odevzdání technologického výpočtu.

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout aspoň 45% úspěšnosti v zápočtovém testu. Píše se v termínu stanoveném vyučujícím, a to zpravidla v době konání semináře dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Dále jsou vypisovány dva opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat tištěné podklady k tématu (skripta, tabulky) a vlastní poznámky. Není dovoleno použití elektronických médií (notebooky, elektronické diáře, telefony apod.). V průběhu testu není umožněno opouštět místnost a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 45 bodů, získává nárok na klasifikovaný zápočet. Klasifikace a příslušné bodové rozpětí je součástí testu. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Při zápočtovém testu je student povinen mít u sebe index a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Sylabus -
Poslední úprava: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (26.07.2013)

1. Podklady pro návrh ČOV

2. Populační ekvivalent

3. Nerovnoměrnost průtoku

4. Stechiometrické výpočty

5. Kinetické výpočty

6. Bilance biomasy

7. Oxygenační kapacita

8. Aktivace bez odstraňování nutrientů

9. Aktivace s odstraňováním nutrientů

10. Biofiltry a rotační biofilmové reaktory

11. Specifika výpočtu anaerobních reaktorů

12. Produkce a využití bioplynu

13. Stabilizace a odvodňování biologických kalů

14. Komplexní technologický výpočet

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (26.07.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 4
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha