PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální metody v analytice vody - N217014
Anglický název: Special Methods in Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2008 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 35 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AM217008, M217008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ217 (14.12.2005)
V kurzu jsou probírány instrumentální metody používané pro analýzu anorganických a organických látek ve vodách, včetně předúpravy vzorku. Pozornost je zaměřena především na separační metody (chromatografické metody - GC, GC-MS, HPLC, kapilární isotachoforézu, iontovou chromatografii), spektrální metody (AAS, ICP), celkový organický uhlík (TOC), adsorbovatelné a extrahovatelné organicky vázané halogeny (AOX, EOX) a nepolární extrahovatelné látky (NEL). Výklad je doprovázen praktickými ukázkami.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Studenti budou umět:

Základní instrumentální analytické metody používané pro analýzu vod.

Literatura -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (02.10.2013)

Z: M. Popl, J. Fähnrich: Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT Praha 1999, ISBN 80-7080-336-3

D: J. Pawlyszin: Solid phase microextraction; theory and practice, Wiley-VCH, New York 1997, ISBN 0-471-19034-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Zkouška se koná jen písemnou formou na konci semestru. Opravnou zkoušku je možné konat během zkouškového období.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ217 (15.11.2012)

1. Úvod, směrnice, standardy, normy pro kvalitu vody a z toho pramenící potřebné detekční limity

2. Organické látky, chromatografické metody (především GC a HPLC), detekční systémy

3. Obohacovací a koncentrační techniky předcházející vlastní analytickou koncovku

4. Derivatizace, konkrétní analýzy (pesticidy, PAH, PCB, těkavá chlorovaná rozpouštědla, haloformy, uhlovodíky)

5. Kapilární isotachoforéza

6. Těžké kovy, atomová absorpční spektroskopie

7. Celkový organický uhlík, rozpuštěný organický uhlík, biochemická spotřeba kyslíku

8. Adsorbovatelné a extrahovatelné organické halogeny

9. Extrahovatelné látky, nepolární extrahovatelné látky, stanovení uhlovodíků C10-C40

10. Iontová chromatografie

11. Genové sondy

12. Exkurze - praktické ukázky

13. Exkurze - praktické ukázky

14. Exkurze - praktické ukázky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Analytická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 70

 
VŠCHT Praha