Laboratoř technologie vody - N217021
Anglický název: Water Technology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M217013
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorná Dana doc. Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M217013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratoře oboru Technologie vody navazují na předměty Biologické čištění odpadních vod, Anaerobní čistírenské procesy a Vodárenství. Jednotlivé práce umožňují studentům uplatnit své teoretické znalosti získané v těchto předmětech. Studenti si procvičí základní metody používané v technologii vody v oblasti vodárenství a čištění odpadních vod. Klasifikace je provedena na základě závěrečného testu s přihlédnutím k výsledkům v jednotlivých pracích.
Poslední úprava: Pokorná Dana (04.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • využít své teoretické znalosti ze svého předchozího studia v oblasti čištění odpadních vod a vodárenství na konkrétních technologických aplikacích
  • aplikovat základní laboratorní dovednosti získané v předchozím studiu a osvojí si nové laboratorní postupy používané v oblasti technologie čištění odpadních vod a úpravy vody
  • vyhodnotit výsledky získané během měření jednotlivých prací a vyvodit z nich patřičné závěry
Poslední úprava: Pokorná Dana (12.11.2012)
Literatura -

Z:Zábranská J. a kolektiv,Laboratorní metody v technologii vody.Skripta VŠCHT Praha,1997,8070802723

Poslední úprava: Pokorná Dana (13.11.2012)
Studijní opory -

Pokyny k laboratorním pracem budou zveřejňovány na

http://web.vscht.cz/pokornd/LTV

Poslední úprava: Pokorná Dana (07.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Laboratoř Technologie vody je ukončena klasifikovaným zápočtem. Ten student získá po absolvování všech předepsaných laboratorních pracech a skládá se z jednotlivých známek získaných

1. ze vstupního zkoušení u jednotlivých prací

2. z protokolu z jednotlivých prací

3. ze závěrečného testu, který ověří znalosti získané během laboratoří

Pokud student napíše Závěrečný test na známku nedostatečně (F), může psát dva opravné testy.

Poslední úprava: Pokorná Dana (08.09.2009)
Sylabus -

1. Hydraulická charakteristika

2. Zahušťování a odvodňování kalů

3. Adsorpce z vodných roztoků

4. Úprava vody iontoměniči

5. Odželezňování a odmanganování

6. Srážení

7. Anaerobní čištění odpadních vod

8. Kinetika odstraňování substrátu

9. Respirační rychlost

10. Oxygenační kapacita aeračního zařízení

11. Biologická rozložitelnost organických látek

12. Koagulace

13. Fentonova reakce

14. Exkurze

Poslední úprava: TAJ217 (20.12.2005)
Studijní prerekvizity -

Biologické čištění odpadních vod, Vodárenství, Anaerobní čistírenské procesy

Poslední úprava: Pokorná Dana (02.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 6
Práce na individuálním projektu 0.3 8
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 10