PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř technologie vody - M217013
Anglický název: Water Technology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorná Dana doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N217021
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Laboratoře oboru Technologie vody navazují na předměty Biologické čištění odpadních vod, Anaerobní čistírenské procesy a Vodárenství. Jednotlivé práce umožňují studentům uplatnit své teoretické znalosti získané v těchto předmětech. Studenti si procvičí základní metody používané v technologii vody v oblasti vodárenství a čištění odpadních vod. Klasifikace je provedena na základě závěrečného testu s přihlédnutím k výsledkům v jednotlivých pracích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět :

  • využít své teoretické znalosti ze svého předchozího studia v oblasti čištění odpadních vod a vodárenství na konkrétních technologických aplikacích
  • aplikovat základní laboratorní dovednosti získané v předchozím studiu a osvojí si nové laboratorní postupy používané v oblasti technologie čištění odpadních vod a úpravy vody
  • vyhodnotit výsledky získané během měření jednotlivých prací a vyvodit z nich patřičné závěry
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z:Zábranská J. a kolektiv,Laboratorní metody v technologii vody.Skripta VŠCHT Praha,1997,8070802723

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Pokyny k laboratorním pracem budou zveřejňovány na

http://web.vscht.cz/pokornd/LTV

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Laboratoř Technologie vody je ukončena klasifikovaným zápočtem. Ten student získá po absolvování všech předepsaných laboratorních pracech a skládá se z jednotlivých známek získaných

1. ze vstupního zkoušení u jednotlivých prací

2. z protokolu z jednotlivých prací

3. ze závěrečného testu, který ověří znalosti získané během laboratoří

Pokud student napíše Závěrečný test na známku nedostatečně (F), může psát dva opravné testy.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Hydraulická charakteristika

2. Zahušťování a odvodňování kalů

3. Adsorpce z vodných roztoků

4. Úprava vody iontoměniči

5. Odželezňování a odmanganování

6. Srážení

7. Anaerobní čištění odpadních vod

8. Kinetika odstraňování substrátu

9. Respirační rychlost

10. Oxygenační kapacita aeračního zařízení

11. Biologická rozložitelnost organických látek

12. Koagulace

13. Fentonova reakce

14. Exkurze

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Biologické čištění odpadních vod, Vodárenství, Anaerobní čistírenské procesy

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Pokorná Dana doc. Ing. CSc. (23.01.2018)

Laboratoř Technologie vody je ukončena klasifikovaným zápočtem. Ten student získá po absolvování všech předepsaných laboratorních cvičeních a skládá se z jednotlivých známek získaných

1. ze vstupního zkoušení z jednotlivých prací

2. z protokolu z jednotlivých prací

3. ze závěrečného testu, který ověří znalosti získané během laboratoří

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 6
Práce na individuálním projektu 0.3 8
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha