PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydrologie a pedologie - N217022
Anglický název: Hydrology and Pedology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorná Dana Ing. CSc.
Zábranská Jana prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M217014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Zábranská Jana prof. Ing. CSc. (19.12.2005)
Hydrologie a pedologie se zabývá vztahy mezi vodou v jakékoli podobě a základními složkami prostředí a bilancí jednotlivých složek hydrologického cyklu. Předmět poskytuje informace o srážkách a pohybu vody v atmosféře, jejich měření, vyhodnocování a zpracování dat. Dále se zabývá hydrologií tekoucích vod, povrchových i podpovrchových, hydrologií nádrží, jezer a bažin. Důležitá je i hydrologie urbanizovaných oblastí. V poslední části jsou prezentovány vlastnosti půdy, půdní vody a metody jejich zkoumání vzhledem k možnostem šíření znečištění.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pokorná Dana Ing. CSc. (12.11.2012)

Studenti budou umět :

  • posoudit chování a vlastnosti vody v jednotlivých částech hydrosféry - srážkové vody, povrchové vody tekoucí a stojaté, půdní a podzemní voda
  • statisticky zhodnotit hydrologická data a z čáry překročení získat základní charakteristiky polohy statistického souboru
  • ze znalosti součtových čar a jejich vlastností určit retenční či zásobní objem objektu
  • na dalších modelových příkladech aplikovat získané teoretické znalosti
Literatura -
Poslední úprava: Pokorná Dana Ing. CSc. (13.11.2012)

D:Kemel M.:Hydrologie. Skripta ČVUT 2000,8001014568

D:Ward A.D.,Trimble S.W.,Environmental Hydrology. Lewis Publishers, 2004,1566706165

Studijní opory -
Poslední úprava: Pokorná Dana Ing. CSc. (06.08.2013)

Aktuální prezentace budou zveřejňovány na

http://web.vscht.cz/pokornd/HP

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pokorná Dana Ing. CSc. (23.01.2018)

Účast na přednáškách a cvičeních - 90 %

Zápočet z předmětu Hydrologie a pedologie bude udělen na základě odevzdání vypracovaných projektů podle zadání vyučující a přednesené prezentace na téma související s přednášenou látkou.

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Hydrosféra, hydrologie, hydrologická data, zdroje a zpracování hydrologických dat

2. Meteorologie a hydrologický cyklus, hmotnostní bilance

3. Měření srážek. Interpretace a kvantifikace srážek

4. Výpar, měření, evapotranspirace

5. Hydrologie povrchových vod

6. Pohyb vody v otevřených korytech

7. Splaveniny, charakteristika, měření, výpočet zanášení nádrže

8. Hydropedologie. Vznik a charakteristika půdy, klasifikace půdy

9. Půdní voda. Měření půdní vlhkosti, energetické kategorie půdní vody

10. Hydrodynamika půdní vody, proudění v nasycené a nenasycené zemině

11. Hydrologie podpovrchových vod

12. Dosah a vydatnost studny. Infiltrace jako hydrologický proces

13. Hydrologie jezer a bažin

14. Hydrologie urbanizovaných oblastí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pokorná Dana Ing. CSc. (06.08.2013)

Matematika I, Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 50
Zkouškový test 25
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha