PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biodegradace a ekotoxicita - N217026
Anglický název: Biodegradation and Ecotoxicity
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Pokorná Dana doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M217017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Problematika biologické rozložitelnosti organických látek ve vodách z hlediska ochrany životního prostředí. Principy biologické rozložitelnosti v aerobních a v anaerobních podmínkách. Další procesy týkající se biologické rozložitelnost. Metodika stanovení aerobní a anaerobní rozložitelnosti. Vztah mezi biodegradabilitou a toxicitou organických látek. Toxicita a testy toxicity. Specifikace toxicity and vybrané testovací organismy. Základní baterie testů toxicity, využití testů toxicity v praxi.
Poslední úprava: TAJ217 (09.01.2006)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice ekologického hodnocení organických látek se zaměřením na biodegradabilitu a toxicitu ve vodním prostředí.

Znát základní testy biodegradability a posoudit jejich vhodnost s ohledem na potřeby testování, tak na jejich fyzikálně-chemické vlastnosti.

Biogeochemické cykly biogenních prvků (C,H,O,N,S,P) ve vztahu k redox potenciálu prostředí, princip anaerobního rozkladu organických látek s důrazem na látky nesnadno rozložitelné (xenobiotika) a provedení a účel testů metanogenní aktivity a jejich použití pro charakterizaci anaerobní biomasy a substrátů.

Specifikovat akutní a chronický účinek na ekosystémy a zvolit vhodný test.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (10.11.2012)
Literatura -

Z: Pitter P.,Chudoba J.,Biodegradability of organic substances in the aquatic environment,CRC Press,New York 1990,0849351316

Z: Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,2003,8070805218

D: ČSN EN ISO 9439 (75 7771). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého. 2001.

D: ČSN EN ISO 9888 (75 7772). Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda). 2000.

D: ČSN ISO 10707 (75 7773). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách). 1996.

D: ČSN EN ISO 9887 (75 7774). Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS). 1996.

D: ČSN EN ISO 7827 (75 7775). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC). 1999.

D: ČSN EN ISO 11733 (75 7777). Jakost vod - Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Simulační zkouška s aktivovaným kalem. 1999.

D: ČSN ISO 10708 (75 7779). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda dvoufázového stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách). 1999.

D: ČSN ISO 14593 (75 7780). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda). 2005.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (12.11.2014)
Studijní opory -

Aktuální materiály budou v průběhu výuky vystavené na adrese:

http://web.vscht.cz/sykorav/Bdg/

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (24.07.2013)
Sylabus -

1. Organické látky ve vodách.

2. Principy stanovení biologické rozložitelnosti org. látek v aerobním prostředí.

3. Biologická rozložitelnost organických látek v aerobním prostředí.

4. Vztah mezi strukturou org.látek a jejich biologickou rozložitelností.

5. Testy biologické rozložitelnosti v aerobním prostředí.

6. Přehled legislativy a norem týkající se testů biologické rozložitelnosti v aerobním prostředí.

7. Fáze anaerobního rozkladu org. látek, vlastnosti a vzájemné vztahy zúčastněných mikrobiálních skupin.

8. Termodynamika anaerobních reakcí a úloha vodíku v anaerobním rozkladu, biochemie tvorby methanu.

9. Základní principy rozkladu xenobiotik a toxických organických látek (aromáty, chlorované látky, PCB apod.

10. Testy anaerobní biologické rozložitelnosti, provozní aplikace biologického rozkladu xenobiotik a problémových látek.

11. Biogeochemický cyklus síry a jeho biotechnologické využití pro rozklad problémových látek a detoxikaci těžkých kovů.

12. Úvod do toxicity, specifikace (akutní, chronická).

13. Testy toxicity a jejich využití v praxi I.

14. Testy toxicity a jejich využití v praxi II. (videoukázky).

Poslední úprava: Bindzar Jan (04.06.2017)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I, Biochemie I

Poslední úprava: TAJ217 (06.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 7
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha