PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technická mikrobiologie a hydrobiologie - N217030
Anglický název: Technical microbiology and hydrobiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 48 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB217008, B217008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (12.01.2012)
Podstatnou částí a zaměřením je vztah mikroorganismů k prostředí, využití těchto závislostí a znalostí v technologiích (úpravy vody, čištění), uplatnění organismů v technologiích a při ekologickém a biologickém hodnocení stavu biotopů. Specifikace organismů přítomných v povrchových a podzemních vodách, upravených a znečištěných vodách, v nárostech, sedimentech a biofilmech. Eutrofizace a přítomnost toxinů ve vodách, jak je z vody odstranit, stanovit. Toxikologie, testy a jejich využití ve vodárenské a čistírenské praxi, v průmyslu. Indikátorové organismy ve vztahu k ekologickému hodnocení tekoucích a stojatých vod. Důraz je kladen na metody odběru, metody stanovení (kultivační techniky, mikroskopie, molekulární biologie), indikační vlastnosti organismů, laboratorní praxi (v návaznosti na platnou legislativu).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (06.11.2012)

Studenti budou umět:

Specifikovat obory mikrobiologie a hydrobiologie na základní úrovni.

Identifikovat mikroorganismy v technologiích.

Aplikovat poznatky v technologiích.

Literatura -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (05.04.2016)

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.04.2016)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Tech_mikro_hydro

Sylabus -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (31.05.2011)

1.Specifikace oborů, rozdělení organismů. Úvod do biologického předmětu, ekologické základy hydro- a mikrobiologie.

2.Základy taxonomie, zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou.

3.Metody studia organismů, kultivační metody, mikroskopické analýzy, molekulárně biologické metody.

4.Organismy v prostředí (abiotické a biotické faktory). Biocenózy a společenstva.

5.Organismy v prostředí (voda, vzduch, půda, člověk), jejich indikační význam, ekologie jejich výskytu.

6.Organismy ve vodním prostředí (stojaté a tekoucí vody), vztah k prostředí, trofie vod.

7.Organismy během procesu úpravy vody, v pitných vodách a v distribučních sítích.

8.Hygiena vody a choroby přenosné vodou.

9.Organismy v užitkových vodách, eutrofizace, toxiny.

10.Organismy v odpadních vodách a na čistírnách odpadních vod.

11.Znečišťování a samočištění.

12.Technická a environmentální toxicita.

13.Legislativa.

14.Laboratorní praxe.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (25.06.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 24
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha