PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální projekt oboru technologie vody II - N217036
Anglický název: Water Technology: Project II
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M217023
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je prohloubit schopnost studenta prakticky aplikovat poznatky získané během studia oboru technologie vody. Student samostatně pracuje na konkrétním vědecko-výzkumném projektu. Projekt je zakončen vypracováním seminární práce a prezentací výsledků práce. Výsledky projektu student využije v následujícím semestru při tvorbě diplomové práce.
Poslední úprava: TAJ217 (21.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

vypracovat literární rešerši a na jejím základě zvolit vhodný způsob řešení daného problému,

samostatně pracovat na výzkumném projektu,

vyhodnotit výsledky experimentů a vyvodit z nich patřičné závěry,

prezentovat výsledky své vědecké práce.

Poslední úprava: TAJ217 (21.11.2012)
Literatura -

Z:Podle podle pokynů vedoucího práce

Poslední úprava: SMIDOVAL (21.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Poslední úprava: Bindzar Jan (12.07.2013)
Sylabus -

1. Zadání projektu

2.-13. Individuální práce na projektu, konzultace

14. Obhajoba

Poslední úprava: Bindzar Jan (17.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Vodárenství, Biologické čištění odpadních vod, Anaerobní čistírenské procesy, Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod

Poslední úprava: Bindzar Jan (16.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Práce na individuálním projektu 1.4 39
6 / 5 168 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 34
Obhajoba individuálního projektu 33
Protokoly z individuálních projektů 33

 
VŠCHT Praha