PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Využití jaderných paliv - N218001
Anglický název: Utilization of Nuclear Fuels
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (22.02.2016)
Přehledový předmět seznamující studenty s historií a funkcí jaderných zdrojů, palivovým cyklem, environmentálními a ekonomickými souvislostmi využívání jaderné energie a základními vědomostmi z radiační problematiky včetně přehledu základní legislativy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

Student bude umět: zákaldní orientaci v problematice, racionální posouzení možností jaderné energetiky, orientaci v základní legislativě oboru.

Literatura -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

Z: Bečvář a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL 1981

D: Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

www.sujb.cz

www.surao.cz

portal.gov.cz

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

1. Historický přehled

2. Energetická bilance Země, současnost a budoucnost

3. Zdroje energie v různých zemích

4. Vlastnosti a popis atomového jádra

5. Jaderné záření a štěpení jader

6. Interakce jaderného záření s hmotou

7. Jaderný reaktor - chemické a fyzikální procesy

8. Reaktory PWR - VVER

9. Jaderná bezpečnost

10. Účinky ionizujícího záření

11. Chemie uranu - zpracování uranové rudy

12. Přepracování jaderného paliva

13. Atomový zákon - limity ozáření

14. Užití radioizotopů v praxi, speciální analytické metody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

ne

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha