PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř energetiky - N218012
Anglický název: Energetics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Juklíčková Hana Ing.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: M218004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)
Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod v energetice. Zahrnuje metody analýzy plynů, kapalin i pevných látek (paliv). Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálními metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

Studenti budou umět:

Řešit daný problém analýzy normovanými metodami i experimentálními postupy

Správně aplikovat analytickou metodu podle zásad správné laboratorní praxe

Vypracovat laboratorní protokol i navrhnout řešení problému

Kombinovat technologické i analytické informace

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

R: https://uen.vscht.cz/studium/

Studijní opory -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

Návody k laboratorním cvičení viz stránka ústavu : https://uen.vscht.cz/studium/

Sylabus -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (06.02.2018)

1. Aplikace membránových procesů

2. Bodová koroze cyklickou polarizací

3. Metalografická analýza kovových vzorků

4. Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie

5. Hodnocení korozních dějů

6. Kvalita aglomerovaných paliv

7. Stanovení korozní rychlosti pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie

8. Mechanické vlastnosti kovů

9. Stanovení Ryznerova indexu stability vody

10. Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

11. Stanovení celkové kapacity ionexů

12. Porovnání souproudé a protiproudé regenerace

13. Tlakové ztráty na ionexové koloně

14. Rovnovážná sorpce těžkých kovů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

Analytická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

Vypracování protokolů z laboratorních prací. Protokoly s hodnocením vedoucího práce předložit ke kontrole.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha