PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zdroje chemických informací - N218016
Anglický název: Sources of Chemical Information
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 27 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/jelinekl/ZCHI/
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B218002, N143013A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na práci s odbornou chemickou literaturou a knihovními, citačními a chemickými databázemi. Pozornost je věnována i přípravě odborné publikace a pravidlům citací. Získané dovednosti si studenti ihned ověří během cvičení i v rámci samostatného projektu.
Poslední úprava: Jelínek Luděk (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhledávat odborné publikace a patenty v knihovních a odborných databázích.

Vyhledávat toxikologické, strukturní a fyzikálně-chemické informace o chemických látkách.

Připravit jednoduchou publikaci, správně citovat zdroje a používat software pro správu citací.

Dále budou rozumět principům publikování odborných časopisů, jejich hodnocení a hodnocení vědeckých pracovníků na základě počtu citací.

Poslední úprava: Jelínek Luděk (21.08.2013)
Literatura -

Z:Šilhánek, J., Chemická informatika. 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 2002. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-465-3/pages-img/, 80-7080-465-3¨

D:Jirát, J.; Nič, M.; Košata, B.; Dibuszová, E., Průvodce projektem z Chemické informatiky. 1st ed.; VŠCHT Praha: 2007. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-672-2/, 978-80-7080-672-2

Poslední úprava: Jelínek Luděk (15.11.2012)
Studijní opory -

Jirát, J.: Chemická Informatika http://ich.vscht.cz/courses/CHEMINF-1/slides/Output/index.xhtml

Šilhánek, J.: Chemická informatika http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-465-3/

Motejlková, A.: Návody k programu EndNote http://ich.vscht.cz/pres/endnote/

viz http://eso.vscht.cz

Poslední úprava: Jelínek Luděk (25.09.2013)
Sylabus -

1. Chemická literatura, typy zdrojů informací, primární zdroje, vybrané odborné časopisy pokrývající problematiku chemie, ochrany životního prostředí a energetiky

2. Rešerše - iterativní a retrospektivní přístupy k hledání v odborné literatuře, zadání individuálního projektu

3. Knihovní informační systémy, souborné katalogy knih a časopisů

4. Přístup k plným textům článků a knih různých vydavatelů

5. Chemical Abstracts - tištěná forma, historie zpracování informací z primárních zdrojů

6. CA on CD, rejstříky, další služby Ultranetu

7. Přístup do databáze CA pomocí aplikace SciFinder

8. Citace, důležitost pro hodnocení publikace, vědce (počet citací, autocitace, h-index) a pro rešerši, databáze Science Citation Index a Scopus

9. Hodnocení kvality časopisů - Impact Factor, základy redakční práce

10. Toxikologické databáze, MSDS, systémy značení toxicity v EU a USA

11. Vyhledávání vědeckých informací informací na internetu

12. Příprava odborné publikace (článku, bakalářské práce)

13. Příprava posteru

14. Příprava prezentace

Poslední úprava: Jelínek Luděk (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Jelínek Luděk (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 15
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 85 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha