Dekontaminační technologie - N240002
Anglický název: Contaminated Soil Treatment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M240002
Garant: Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N240013
Je záměnnost pro: AM240002, M240002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na prezentaci technologických postupů používaných při nápravě ekologických škod vázaných na horninové prostředí. Tyto postupy jsou rozděleny do dvou skupin - standardní postupy (sanační čerpání, venting, bioremediace, přirozená atenuace) a postupy progresivní (in-situ chemická oxidace/redukce, termická desorpce, membránové procesy). Součástí přednášek je i úvod do administrativních a legislativních aspektů nápravy ekologických škod.
Poslední úprava: Kubal Martin (20.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět aplikovat rozsáhlý encyklopedický aparát z oblasti sanačních technologií na problematiku kontaminovaných zemin a znečištěné podzemní vody. Dále se budou orientovat v administrativních a legislativních mechanismech souvisejících s nápravou ekologických škod.

Poslední úprava: Kubal Martin (15.11.2012)
Literatura -

D: V. Matějů a kol.: Kompendium sanačních technologií, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5

D: Jeff Kuo: Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Lewis Publishers, 1999, ISBN: 1-56670-238-0

Poslední úprava: Kubal Martin (20.08.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta/sanace/index.html

Poslední úprava: Kubal Martin (15.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky starých ekologických zátěží

2. Kontaminované zeminy - klasifikace a základní charakteristiky

3. Fyzikálně-chemické základy sanačních technologií

4. Chemicko inženýrské základy sanačních technologií

5. Analýza rizika

6. Venting

7. Sanační čerpání

8. Bioremediace

9. Přirozená atenuace

10. In-situ chemická oxidace

11. In-situ chemická redukce

12. Termické sanační metody

13. Membránové proces

14. Správní a právní aspekty sanace starých zátěží

Poslední úprava: Kubal Martin (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubal Martin (20.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
3 / 5 84 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100