PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tvorba vědeckotechnických prezentací - N240013
Anglický název: Creation of scientific presentations
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://uchop.vscht.cz/predmety/tvtp
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Martinec Marek Mgr. Ing. Ph.D.
Škarohlíd Radek Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: N240002, M240002, AB240005, AM240002, B240005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami tvorby systematické vědecké práce a zároveň jim k tomu poskytnout náležitou znalost technických nástrojů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, editace grafických podkladů a další), detailně je probírána problematika citací v technické literatuře. Předmět zároveň poskytuje rámcová pravidla pro úspěšnou ústní prezentaci vědecké práce. Veškerá vyučovaná látka je během výuky procvičována.
Poslední úprava: Martinec Marek (18.02.2015)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vytvořit a technicky zpracovat bakalářskou práci

Tvořit vědecké dokumenty za pomoci MS Word a MS Excel

Tvořit prezentace v MS Powerpoint

Úspěšně ústně prezentovat vědecké výsledky

Poslední úprava: Martinec Marek (18.02.2015)
Literatura -

BUDAI, David, Petr BROŽA a Jan POLZER. Bible Microsoft Office 2010: [průvodce pro každého]. Brno: Extra Publishing, c2010, v, 334 s. ISBN 9788074131189.

PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Word 2010: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 365 s. ISBN 9788025130339.

BARRILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2010: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 416 s. ISBN 9788025130315.

DANNHOFEROVÁ, Jana. Microsoft PowerPoint: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 400 s. ISBN 9788025130766.

LAPÁČEK, Jiří. Microsoft Outlook 2010: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 344 s. ISBN 9788025131503.

Poslední úprava: Martinec Marek (18.02.2015)
Studijní opory -

Nápověda a postupy k MS Office: https://support.office.com/cs-cz/

Základy ústní prezentace: http://www.geografie.webzdarma.cz/prezentovani.pdf

Poslední úprava: Martinec Marek (18.02.2015)
Metody výuky -

Předmět je vyučován v počítačových učebnách VŠCHT Praha. Výuka je prováděna formou cvičení která kombinují stručný teoretický výklad s extenzívním řešením praktických úloh. Studentovi jsou předkládány reálné problémy k řešení za pomoci programů Word, Excel a dalších zejména využitelné při tvorbě bakalářských a diplomových prací. Další část předmětu je věnována tvorbě prezentace v MS Powerpoint. Tato část přednášek je spojena se základy úspěšného přednesu prezentace pro odborné i laické posluchače zakončené samostatnou prezentací.

Poslední úprava: Martinec Marek (18.02.2015)
Sylabus -

1. Úvod, ověření stávajících znalostí studentů formou testu

2. Práce s Windows, práce se soubory, zálohování, práce s mailem, archivační programy

3. Základní principy a metody tvorby vědecké práce (bakalářské a diplomové práce)

4. Základní zpracování textu v MS Word, styly

5. MS Word, automatické číslování, odrážky, vkládání objektů, automatické odkazy

6. MS Word, oddíly, automatické korespondence

7. Citace v technické literatuře, EndNote

8. MS Excel, základní funkce, vkládání funkcí, matice

9. MS Excel, tvorba a vkládání grafů, grafy v technické literatuře

10. MS Excel, pokročilé funkce, numerické řešení technických úloh

11. MS PowerPoint, tvorba a uspořádání prezentace

12. MS PowerPoint, tvorba posteru, práce s obrázky a fotkami

13. Principy a zásady úspěšné ústní prezentace vědecké práce

14. Prezentace studentských prací, shrnutí

Poslední úprava: Martinec Marek (18.02.2015)
Vstupní požadavky -

Znalost práce s PC.

Poslední úprava: Martinec Marek (18.02.2015)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Martinec Marek (18.02.2015)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nezbytné úspěšné splnění všech zadaných úkolů.

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 75
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha