PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003
Anglický název: Sampling in Environmental Analysis
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M240004
Pro druh:  
Garant: Kroužek Jiří Ing. Ph.D.
Kohout Petr RNDr.
Je záměnnost pro: M240003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PATOCKAT (12.07.2013)
Předmět je zaměřen na získání teoretických dovedností v problematice vzorkování životního prostředí. Studenti si osvojí základní znalosti přípravy odběru vzorků, bezpečnosti při vzorkování, úpravě a transportu vzorků či nejrůznějším analytickým omezením. Předmět je teoretickým základem pro další vyučovaný předmět "Laboratoř vzorkování životního prostředí" a je vyučován v průběhu letního semestru. Předmět se podrobně věnuje problematice vzorkování pevných materiálů, podzemních, povrchových a odpadních vod. Studenti se seznámí s jednotlivých vzorkovacími technikami a nejběžněji používanými typy vzorkovačů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit požadavky písemné a ústní části zkoušky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: PATOCKAT (09.11.2012)

Studenti budou umět:

Provádět odběry vzorků jednotlivých složek životního prostředí

Zpracovávat protokoly o odběru vzorků dle platné legislativy

Zpracovat plán vzorkování

Úspěšné ukončení předmětu je podmíněno složením písemné a ústní části zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: PATOCKAT (08.07.2013)

Z:Janků, J., Čermák, J.: Vzorkování odpadů, VŠCHT, Ústav chemie ochrany prostředí (2006)

D:Metodický pokyn MŽP - Vzorkování v sanační geologii (2006)

D:Metodický pokyn odboru odpadů MŽP pro vzorkování odpadů (2008)

D:Field sampling procedures manual, New Jersey Department of Environmental protection, 2005

Studijní opory -
Poslední úprava: PATOCKAT (13.11.2012)

http://www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta-new/LVZP/LVZP.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: PATOCKAT (09.11.2012)

1. Úvod do problematiky vzorkování

2. Faktory ovlivňující jakost programu zkoušení

3. Postup při přípravě programu zkoušení a při zpracování plánu vzorkování, dokumentace vzorkovacích prací

4. Bezpečnost práce při odběrech vzorků

5. Vzorkování pevných materiálů I

6. Vzorkování pevných materiálů II

7. Vzorkování kapalných materiálů I

8. Vzorkování kapalných materiálů II

9. Vzorkování půdního vzduchu

10. Vzorkování odpadů (souhrn)

11. Úpravy vzorků v terénu (pevné, kapalné vzorky)

12. Balení, konzervace, skladování, doprava a předání vzorku do laboratoře (pevné, kapalné vzorky)

13. Validace vzorkovací a analytické metody (řízení jakosti vzorkovacích a analytických prací)

14. Vlastní provedení zkoušek - vyhodnocení výsledků zkoušek - závěrečné zprávy (zkouška)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: PATOCKAT (12.07.2013)

Základy toxikologie a ekologie

Analytická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha