Ekologická rizika a monitoring - N240006
Anglický název: Ecological Risks and Monitoring
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Janků Josef doc. Ing. CSc.
Rippelová Veronika Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M240005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem přednášek je : Porozumět mechanismům vedoucím k nežádoucím událostem a na základě tohoto porozumění využít svých znalostí a schopností k zabránění vzniku ohrožení, projevujících se v konečné fázi haváriemi, nehodami, úrazy a nemocemi. Studenti se seznámí s vlivy hospodářské činnosti na životní prostředí a základní legislativou zahrnující tuto oblast.
Poslední úprava: Janků Josef (15.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využít svých znalostí principů bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů v chemických provozech

Aplikovat základní metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu

Připravit bezpečnostní plány chemického provozu

Poslední úprava: Janků Josef (14.08.2013)
Literatura -

D: Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive. Industrial Safety Series,

Volume 6, Editor:Christian Kirchsteiger, Elsevier 1998

ISBN: 0-444-82881-8

D: Daniel A. Crowl and Joseph F. Louvar: Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications

PRENTICE HALL Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990

ISBN: 0-13-129701-5

Poslední úprava: Janků Josef (15.08.2013)
Studijní opory -

Učební texty na www stránkách ústavu: http://www.vscht.cz/uchop

Poslední úprava: Janků Josef (14.08.2013)
Metody výuky

Přednášky v českém jazyce a samostudium.

Poslední úprava: Janků Josef (14.08.2013)
Sylabus -

1. Úloha vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

2. Nehodovost a statistiky ztrát

3. Metodologie hodnocení pracovního rizika

4. Prevence nehod a havárií

5. Největší a nejznámější havárie ve světě

6. Vliv hospodářské činnosti na životní prostředí

7. Principy bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů

8. Toxikologie a průmyslová hygiena

9. Obecná strategie bezpečnosti práce

10. Systematický přístup ke zvyšování bezpečnosti, zákony CR

11. Modely rizikových situací (Checklist Analysis, PHA, What-if..,..

12. Metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu (Event Tree a Faul Tree)

13. Systematické postupy stanovení rizika procesu (HAZOP)

14. Hodnocení ekologického rizika

Poslední úprava: Janků Josef (14.08.2013)
Vstupní požadavky

Znalost chemické technologie, technické a logické myšlení.

Poslední úprava: Janků Josef (14.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Toxikologie a ekologie

Základy anorganických a organických výrob a jejich bezpečnost

Poslední úprava: Janků Josef (14.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50