Environmentální toxikologie - N240015
Anglický název: Environmental Toxicology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M240011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (15.09.2017)
V roce 2017/18 vyučuje předmět doc. Kafka a dr. Punčochářová (ústav 240). Náplň předmětu proto nemusí souhlasit s aktuálním syllabem. Děkujeme za pochopení. Předmět je zaměřen na pochopení působení chemických i přírodních stresorů na člověka a další organismy. Je zde uvedeno základní rozdělení nejdůležitějších skupin polutantů, jejich zdroje v prostředí, aplikace a negativní účinky na živé organismy. Součástí přednášek je i přehled klasických toxikologických testů, alternativních metod (QSARs, in vitro testy) a legislativa REACH.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KOBETICK (12.04.2013)

Studenti budou umět:

  • posoudit potenciální negativní efekty pro člověka vyplývající z expozice vybraným skupinám polutantů
  • orientovat se v legislativě REACH
  • navrhovat vhodný design testování toxicity chemických látek.
Literatura -
Poslední úprava: KOBETICK (09.07.2013)

Z: Linhart, I., Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, 2012, 978-80-7080-806-1.

Studijní opory -
Poslední úprava: KOBETICK (19.07.2013)

http://www.vscht.cz/uchop/ekotoxikologie/index.htm

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: KOBETICK (19.07.2013)

Součástí výuky je povinná exkurze na pracoviště, které pracuje v systému SLP a vypracování protokolu k této exkurzi.

Požadavky ke zkoušce: písemný test + ústní zkouška.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: KOBETICK (15.07.2013)

1) Introduction

2) Genotoxicology

3) Carcinogenesis

4) Teratogenesis

5) Metal Toxicology

6) Toxicology of organic substances, persistent organic pollutants

7) Biocides

8) Toxicology of nanomaterials

9) Other Chemicals - industrial solvents, products of daily use

10) Chemical weapons, terrorism, bioterrorism and biological toxins

11) Toxicology in practice - REACH, SLP, toxicity tests, animal protection - legislation and practice

12) Waste - legislation, training, testing, impact on the ecosystem, the effects on human

13) Risk Analysis - Introduction, evaluation of data use in practice

14) Excursion

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: KOBETICK (09.07.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50