PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Environmentální toxikologie - M240011
Anglický název: Environmental Toxicology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Honzajková Zuzana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N240015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (23.01.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení působení environmentálních polutantů na člověka a další organismy. V rámci předmětu jsou vysvětleny typy a mechanismy toxických účinků a faktory ovlivňující tyto účinky, dále biotransformace, exkrece, biodegradace a bioakumulace environmentálních polutantů. Náplň předmětu obsahuje základní rozdělení nejdůležitějších skupin environmentálních polutantů, jsou popsány jejich zdroje v prostředí, aplikace a negativní účinky na živé organismy. Součástí předmětu jsou i základy hodnocení ekologických rizik.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Studenti budou umět:

•Orientovat se ve všech typech toxických účinků, budou znát mechanismy působení xenobiotik v organismu, biotransformace a exkrece dále procesy biodegradace a bioakumulace.

•Orientovat se v toxicitě a negativních účincích, široké škály dnešní době aktuálních environmentálních polutantů, na člověka a ostatní živé organismy.

•Posoudit potenciální negativní efekty a rizika pro člověka vyplývající z expozice vybraným skupinám polutantů.

Literatura -
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Linhart, I., Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, 2012, 978-80-7080-806-1.

Ming-Ho Yu, Humio Tsunoda, Masashi Tsunoda, Environmental Toxicology: Biological and Health Effects of Pollutants, Third Edition: CRC Press, New York, 2011, ISBN 9781439840382.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

http://www.vscht.cz/uchop

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Součástí výuky je projekt zaměřený na zhodnocení toxicity a rizika konkrétního polutantu na určitý ekosystém. Výstupem projektu bude report a jeho prezentace.

Požadavky ke zkoušce: písemný test.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1) Dopad lidské činnosti na životní prostředí a lidské zdraví (globální změny klimatu, znečištění ovzduší, vody a horninového prostředí, odpady, environmentální

onemocnění).

2) Výskyt toxických látek v životním prostředí (negativní vliv na životní prostředí a člověka, akutní a chronická toxicita - příklady).

3) Toxické účinky polutantů ŽP na rostliny a člověka (vstup, absorpce, typy a mechanismy účinků).

4) Faktory ovlivňující toxický účinek xenobiotik (fyzikálně chemické vlastnosti, dávka a koncentrace, způsob a časový průběh expozice, interakce polutantů,

environmentální, biologické a výživové faktory).

5) Biotransformace a Exkrece, Biodegradace, Bioakumulace.

6) Znečištění ovzduší (anorganické plyny, prachové částice).

7) Environmentální polutanty - těkavé organické látky (ropné látky, polycyklické aromatické uhlovodíky, halogenované uhlovodíky).

8) Environmentální polutanty - těžké kovy a metaloidy.

9) Environmentální polutanty - persistentní organické látky (insekticidy, herbicidy, polychlorované bifenyly, polybromované bifenyly, dioxiny).

10) Environmentální polutanty - Endokrinní disruptory a zbytky farmak.

11) Karcinogenní a mutagenní environmentální polutanty.

12) Toxikologie nanomateriálů.

13) Analýza ekologických rizik - úvod do problematiky, charakterizace rizik, hodnocení dat, využití v praxi.

14) Prezentace a diskuze nad projekty.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Zkoušková písemka v den zkoušky. Protokol z projektu a jeho prezentace.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha