PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř vzorkování životního prostředí - N240016
Anglický název: Environmental Sampling: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Rippelová Veronika Ing. Ph.D.
Kroužek Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: M240012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností v problematice vzorkování různých matric přírodního prostředí za účelem sledování základních fyzikálních, chemických a mikrobiologických parametrů. Praktická výuka volně navazuje na předmět "Vzorkování pro analýzu životního prostředí". Předmět se skládá ze dvou částí a probíhá blokově (časový rozsah 2 týdny). První část předmětu absolvují studenti přímo v terénu, přičemž odebírají reálné vzorky. Vzorky studenti zpracují v navazující analytické části (2.týden), která probíhá v laboratořích Ústavu chemie ochrany prostředí.Tématicky jsou jednotlivé laboratorní úlohy rozděleny tak, aby pokryly v terénní části vzorkování různých složek ŽP a v analytické části spojily základní analytické metody používané v analýze ŽP. Studenti pracují ve skupinách. Postup odběru vzorků a výsledky jednotlivých prací jsou zpracovány do přehledné závěrečné zprávy.
Poslední úprava: Rippelová Veronika (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Provádět odběry vzorků jednotlivých složek životního prostředí

Zpracovávat protokoly o odběru vzorku dle platné legislativy

Zpracovat plán vzorkování

Úspěšné ukončení předmětu je podmíněno odevzdáním závěrečné zprávy, která bude obsahovat postupy odběrů jednotlivých prací a výsledky analýz.

Poslední úprava: PATOCKAT (09.11.2012)
Literatura -

Z:Metodický pokyn MŽP - Vzorkování v sanační geologii (2006)

D:Metodický pokyn odboru odpadů MŽP pro vzorkování odpadů (2008)

D:Field sampling procedures manual, New Jersey Department of Environmental protection, 2005

Poslední úprava: PATOCKAT (12.07.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta-new/LVZP/LVZP.pdf

Poslední úprava: Rippelová Veronika (12.11.2012)
Sylabus -

Rozsah předmětu zahrnuje:

Příprava projektu odběrů vzorků - teoretická příprava na odběr, úpravy vzorků v terénu, adjustace, transport, zpracování a úpravy vzorků v laboratoři, sestavení plánu vzorkování

Vzorkování kontaminovaných zemin a analýza VOCs metodami head-space

Stanovení přítomných heterotrofních organismů v zeminách

Vzorkování stavebního odpadu a odběr reprezentativního vzorku

Identifikace neznámé látky pomocí Ramanova, FT-IR a ED-XRF spektrometru

Vzorkování a analýza sedimentů pro stanovení těžkých kovů

Vzorkování a analýza dřevní hmoty

Vzorkování půdního vzduchu pro analýzu VOCs

Difúzní vzorkování venkovního ovzduší pro sledování koncentrací VOCs

Vzorkování a charakterizace podzemní vody

Vzorkování povrchových vod stojatých

Interpretace parametrů na lokalitě

Úprava a analýza vzorků v laboratoři

Prezentace závěrečné zprávy

Poslední úprava: Rippelová Veronika (23.01.2019)
Vstupní požadavky -

Předmět "Laboratoř vzorkování životního prostředí" probíhá 2 týdny, blokově a vždy v letním semestru. Pro absolvování předmětu je nutná účast na vzorkování v terénu, absolvování analytických prací v laboratořích a zpracování závěrečné zprávy.

Poslední úprava: PATOCKAT (09.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Vzorkování pro analýzu životního prostředí

Poslední úprava: PATOCKAT (09.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha