PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř ekotoxikologie - N240017
Anglický název: Ecotoxicology Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vurm Radek Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: AB240009, B240009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (03.10.2017)
Informace o výuce v roce 2017/18: Laboratoře probíhají blokově, ve 14denním bloku, od 9.10. do 20.10.2017. Převedení teoretických znalostí z přednášek předmětu Ekotoxikologie do praxe. Studenti si osvojí založení vybraných ekotoxikologických testů na organismech různé trofické úrovně (destruenti, producenti, konzumenti) vodního i terestrického prostředí, metody vyhodnocení a statistické zpracování získaných výsledků a jejich následnou interpretaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KOBETICK (09.07.2013)

Studenti budou umět:

  • provést základní testy ekotoxicity s vodními i suchozemskými organismy (mikroorganismy, vodní korýši, vodní makrofyta, vodní řasy, půdní bezobratlí, suchozemské rostliny)
  • statisticky zpracovat a interpretovat ekotoxikologická data
  • samostatně zpracovávat protokoly s ekotoxikologickou tématikou.
Literatura -
Poslední úprava: KOBETICK (09.07.2013)

Z: návody pro přípravu laboratorních úloh dostupné na internetových stránkách pracovní skupiny.

Studijní opory -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (03.10.2017)

Návody k laboratorním pracím dostupné v moodlu.

e-learning.vscht.cz

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=410

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: KOBETICK (19.07.2013)

Cvičení probíhá ve formě 14.denního turnusu (říjen - prosinec). Přesný termín bude oznámen na začátku semestru.

Účast na cvičení je povinná. Student po ukončení cvičení vypracuje a odevzdá protokoly z jednotlivých laboratorních úloh v určeném termínu.

Sylabus -
Poslední úprava: KOBETICK (22.07.2013)

Úprava a předúprava vzorků pro testy toxicity. Práce s mikroskopem, práce ve sterilním prostředí. Chovy a kultivační podmínky testovacích organismů. Plánování experimentu, volba koncentračních řad, statistické hodnocení dat. Test akutní toxicity na vodním korýši (Daphnia magna). Test s použitím klidového stádia žábronožky solné (Artemia salina). Test inhibice růstu chlorokokální řasy (Desmodesmus subspicatus). Test inhibice růstu vodních makrofyt - okřehek menší (Lemna minor). Terestrický test inhibice růstu kořene salátu (Lactuca sativa). Test inhibice dehydrogenasové aktivity půd. Behaviorální test s půdními bezobratlými. Test inhibice bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: KOBETICK (09.07.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha