PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Ekotoxikologie - N240018
Anglický název: Ecotoxicology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ekotoxikologie.vscht.cz
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je ukázat principy ekotoxikologické práce a to především jako nástroje hodnocení účinků látek přítomných v životním prostředí na různé biologické druhy a na rovnováhu ekosystémů. Hodnocení ůčinků látek je vedle analyické práce významným bodem environmentálního monitoringu. Součástí předmětu je přehled širokého spektra testů toxicity jejich aplikace v odpaovém hospodářství či v ochraně životního prostředí.
Poslední úprava: Kočí Vladimír (05.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět interpretovat křivku dávka odpověď, indexy toxicity jako jsou EC50, NOEC, LOEC. Studenti budou schopni popsat design testu toxicity a zvolit si jeho vhodný postupStudenti budou schopni navrhnout vhodnou sadu testů toxicity pro určitý typ studie. Studenti budou znát testy toxicity na organismy různých trofických úrovní.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (05.11.2012)
Literatura -

Z: Kočí, V., Mocová, K.A.: Ekotoxikologie pro chemiky (skripta). VŠCHT Praha 2009, pp200.

D: Ekotoxikologické biotesty. Editor CD: Vladimír Kočí, Blahoslav Maršálek, Olga Halousková. ©Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2005.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (05.11.2012)
Studijní opory -

Studijní podpora bude do konce září v moodle e-learning.vscht.cz

Studijní texty na intranetových stránkách ústavu 240.

Poslední úprava: Mocová Klára Anna (21.09.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

Poslední úprava: Mocová Klára Anna (29.09.2016)
Sylabus -

1. Úvod do ekotoxikologie. Vztah chemické analýzy a biotestů v monitoringu životního prostředí.

2. Toxicita. Design testů toxicity. Základní ekotoxikologické parametry. Biokoncentrace, biomagnifikace. Vztah struktury látky a toxicity. Odhady toxických účinků látek na základě strukturní analýzy. Biotest. Členění testů toxicity. Testování toxicity na různé organizační úrovni testovacího systému.

3. Hodnocení a interpretace dat. Křivka dávka-odpověď. Experimentální určování toxicity.

4. Faktory ovlivňující toxicitu látek. Chemicko-fyzikální faktory. Environmentální faktory. Interakce mezi jedy. Toxicita směsí jedů. Biologické faktory.Faktory ovlivňující výsledky testů toxicity.

5. Metody předúpravy vzorků a význam těchto metod pro testování. Předúprava s cílem odstranit rušivé vlivy. Předúprava na podmínky přijatelné pro organismy. Předúprava pro odlišení různých toxických látek. Postup při testování toxicity směsných vzorků a vzorků z životního prostředí.

6. Genotoxicita. Mutageneze.

7. Karcinogeneze. Teratogeneze.

8. Testy ekotoxicity s producenty.

9. Testy ekotoxicity s konzumenty.

10. Testy ekotoxicity s destruenty.

11. Ekotoxicita a praxe. Legislativa. Analýza rizik. LCA v ekotoxikologii. Environmentální modely.

12. Biodostupnost chemických látek a metody jejího hodnocení.

13. Ekotoxicita - různé mechanismy a úrovně toxicity.

14. Ekotoxicita různých skupin chemických látek (kovy, pesticidy, dioxiny, nanomateriály)

Poslední úprava: Mocová Klára Anna (29.09.2016)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kočí Vladimír (20.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha